مطالعه سیاست‏های تقسیم سود در شرکت‏هایی که در گزارشگری مالی خود مرتکب تقلب شده ‏اند

قسمتی از متن پایان نامه :

3-9 جمع‌آوری داده‌های پژوهش

یکی از ضروریات مهم در هر پژوهش وجود اطلاعات قابل‌اتکاء و سرعت و سهولت دسترسی به آن می‌باشد. با داشتن این اطلاعات فرصتی برای محقق فراهم می گردد که جریان مطالعه و تجزیه و تحلیل داده‌ها را برای ارزیابی اهداف و فرضیه‌های پژوهش پی گیری نمایند. همچنین محقق این امکان را به دست می‌آورد که با صرف حداقل هزینه و وقت به اهداف مورد نظر دست یابد (امینی، 1384).

اطلاعات مربوط به مبانی نظری پژوهش از طریق روش کتابخانه‏ای و با مطالعه کتب و مقالات داخلی و خارجی موجود در زمینه پژوهش گردآوری شده می باشد. همچنین داده‏های مورد نیاز شرکت‌ها از طریقنرم‌افزار ره آورد جدید،صورت‌های مالی شرکت‌ها، سایت رسمی سازمان بورس جمع‌آوریگردیده و پس از انجام پردازش‌ها اولیه در نرم‌افزار Excel،به وسیله نرم‌افزارهای آماریEviewsو SPSSمور تجزیه و تحلیل قرار گرفته می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-10 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

این پژوهش مطالعه‌ای کاربردی با تأکید بر روابط همبستگی و تحلیلی می‌باشد.مدل آماری به کارگرفته ‌شده در این پژوهش مدل رگرسیون لوجستیک چند متغیرهاست. در این پژوهش به مقصود مطالعه ارتباط گزارشگری مالی متقلبانه و سیاست تقسیم سود شرکت‏ها،متغیرهای مستقل و وابسته از یک سو در میان شرکت‌های مختلف و از سوی دیگر، در دوره زمانی 1381- 1390 آزمون می شوند،لذا به این دلیل از روش “داده‌های ترکیبی” بهره گیری‌شده می باشد.

درنهایت فرضیه‌های پژوهش ازطریق احتمال محاسبه‌شده (p-value) موردآزمون قرارمی‌گیرد و به قضاوت و ارزیابی در مورد هر یک از فرضیه‌های پژوهش پرداخته می گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش‌های پژوهش

1- چه ارتباط‏ ای بین گزارشگری مالی متقلبانه و سیاست تقسیم سود شرکت‏ها هست؟

2- چه ارتباط‏ ای بین گزارشگری مالی متقلبانه و سطح سود تقسیمی شرکت‏ها هست؟

مطالعه سیاست‏های تقسیم سود در شرکت‏هایی که در گزارشگری مالی خود مرتکب تقلب شده ‏اند

پایان نامه - تز - رشته حسابداری