عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل موثر بر تجهیز و تخصیص منابع بانکی بانک پارسیان

قسمتی از متن پایان نامه :

اختصار فصل چهارم

به کارگیری مدل­های اقتصادسنجی به مقصود تحلیل روابط اقتصادی بیش از نیم قرن سابقه دارد. الگوهای اقتصادسنجی طی این مدت تکامل زیادی پیدا کرده­اند و کاربرد آنها نیز به­گونه قابل توجهی افزایش یافته می باشد. این تکامل و افزایش کاربرد هم مرهون اعتلای دانش و نظریه­های اقتصادی و هم مدیون پیشرفت روش­ها و آزمون­های آماری بوده می باشد. به­علاوه، ارتقا قابل توجه توان محاسباتی رایانه­ها و پیدایش نرم افزارهای پیشرفته، در کنار بهبود کیفیت اطلاعات آماری و روش­های آمارگیری نیز در فراگیرتر شدن بهره گیری از مدل­های اقتصادسنجی سهم به­سزایی داشته می باشد بایستی گفت که علی­رغم محدودیت­های مدل­های ریاضی برای انعکاس همه جانبه و دقیق رفتار اقتصادی جوامع بشری، ابزاری بهتر از الگوهای اقتصادسنجی کلان برای تحلیل تحولات اقتصادی و نظاره تأثیر احتمالی سیاست­های اقتصادی وجود ندارد.

طراحی و به­کارگیری مدل­های اقتصادسنجی در کشور ما نیز بیش از 35 ساله سابقه دارد. ضعف نظریه پردازی اقتصادی، محدودیت آمار و اطلاعات و نیز عدم باور اکثر مدیران و سیاست­گذاران اقتصادی به کارایی الگوهای اقتصادسنجی از علت های اصلی­ عدم گسترش کاربرد الگوهای اقتصادی در ایران بوده می باشد. به­گونه کلی، یک مدل اقتصادسنجی کلان (MEM[1])، مجموعه­ای از معادلات رفتاری، روابط تعریفی و نهادی می باشد که رفتارهای اصلی عوامل و فعالیت­های یک اقتصاد را نشان می­دهد. کلاین، برنده جایزه نوبل، مدل اقتصادسنجی کلان را مجموعه­ای نمادین از معادلات رفتاری، روابط فنی و اتحادهای حسابداری می داند که با ساده­سازی، چگونگی عملکرد متغیرهای اقتصادی را نمایان می­سازد. به نظر اکثر مدل­سازان اقتصاد کلان کاربرد عمده مدل­های اقتصادسنجی، سیاست­گذاری و پیش­بینی می باشد. پسران و اسمیت (1985) چهار کاربرد عمده را برای مدل­های اقتصادی کلان اظهار می­کنند که عبارتند از: پیش­بینی، سیاست گذاری، آزمون نظریات اقتصادی و تبیین تکنیک­ها. در بهره گیری از مدل­های اقتصادسنجی همواره بایستی به چند نکته مهم توجه نمود:

نخست آنکه ضرائب برآورد شده در این الگوها بر اساس ساختار اقتصادی که در سری زمانی متغیرهای الگو منعکس می­گردد، برای زمان حل مدل ثابت فرض می­گردد. لذا بعضی از سیاست­گذاران اقتصادی این نقد را داشته­اند که زیرا با تغییر سیاست­های اقتصادی احتمال زیادی هست که عوامل اقتصادی رفتار خود را تغییر دهند، فرض ثبات ضرائب معادلات غیرواقعی خواهد بود. دیگر آنکه، پیش­بینی­های مدل­های اقتصادی برای آینده، بر اساس فرض مسیر زمانی مشخص برای متغیرهای برون­زای مستقل انجام می شود. پس صحت پیش­بینی مدل­های اقتصادسنجی مشروط به پژوهش پیش­فرض­های مربوط به مسیر متغیرهای برون­زاست.قبل از براورد معادلات و انجام آزمونهای مربوطه لازم می باشد به معرفی متغییرهای به کار رفته در الگو بپردازیم.

هدف از فصل چهارم ، تحلیل یافته­های پژوهش می باشد . در این فصل برای داده ها با توزیع نرمال از ضریب همبستگی پیرسون و برای داده های توزیع غیر نرمال از ضریب همبستگی اسپیرمن بهره گیری شده می باشد با در نظر داشتن آزمون هبستگی که بین متغییرهای مستقل و وابسته پژوهش با بهره گیری از ضریب های همبستگی ذکر گردیده انجام گردید  به غیر از ارتباط بین مدیریت نقدینگی و تخصیص منابع بین مابقی ، ارتباط معنا دار تایید شده می باشد . جهت آزمون فرضیه ها از آزمون رگرسیون خطی چند منظوره به صورت ترکیبی(بین سال و شعب)بهره گیری شده می باشد.

با در نظر داشتن اینکه بعضی از مقادیر فرضیه اصلی اول بین  صفر و یک میباشد.میتوان نتیجه گرفت که همبستگی داخل پیش بینی ها میباشد اما زیرا زیاد نزدیک به صفر نبوده اظهار گرعدم وجود مشکل جدی در بهره گیری از رگرسیون می باشد .و همچنین با در نظر داشتن نمودار توزیع نرمال و میانگین ارائه شده و انحراف معیار خطاها که نزدیک به یک می باشد میتوان نتیجه گرفت که توزیع خطاها نرمال بوده و در بهره گیری از رگرسیون مشکلی نخواهد بود

باتوجه به نتایج حاصل شده از آزمون فرضیه اصلی اول میتوان گفت که بین متغییر های یاد شده با تجهیز منابع ارتباط مثبت هست .

در آزمون فرضیه دوم هم مانند فرضیه اول توزیع خطاها نرمال بوده و از رگرسیون بهره گیری شده می باشد . پس از مطالعه نتایج حاصل از این آزمون میتوان این چنین گفت که به غیر از متغییر درجه شعب با افزایش مابقی متغییر ها تخصیص منابع نیزافزایش می یابد و بالعکس.

[1]– Marcro Economic Model

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

1: عوامل موثر برتجهیز و تخصیص منابع کدامند؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2: راهکارهای مناسب جهت افزایش منابع و تخصیص کدامند.

مطالعه عوامل موثر بر تجهیز و تخصیص منابع بانکی بانک پارسیان93

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید