سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه روابط میان ارزش ویژه ی برند مقصد گردشگری, رضایت و وفاداری

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

هیچگاه نمی توان ادعا نمود و مطمئن بود که شناخت های بدست آمده حقیقت دارند زیرا زمینه شناخت مورد پژوهش نا محدود, و آگاهی و روش های ما برای کشف حقیقت محدود هستند. حال اگر فرض بر این باشد که هدف فعالیت های پژوهشی حقیقت جویی می باشد و پژوهشگران با صداقت به دنبال این هدف می باشند, آن چیز که را که ایشان انجام می دهند و می یابند, می توان کوششی برای نزدیکی  به حقیقت  دانست. (رفیع پور, 1385: 80 )

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

دستیابی به هدف های پژوهش میسر نخواهد بود، مگر زمانی که جستجوی شناخت یا روش شناسی  درست صورت پذیرد. «دکارت در این ارتباط, روش را راهی می داند که به مقصود دستیابی به حقیقت در علوم بایستی پیمود » ( خاکی ،1382: 194-193)

اساس واقعی پژوهش علمی، تبیین ارتباط میان متغیر هاست. دو روش اصلی که برای تعیین روابط در اختیار می باشد معمولاً از چند جهت با هم تفاوت دارند. یکی از این  دو روش، روش توصیفی می باشد و شامل مجموعه روش هایی می باشد که هدف از آن توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد مطالعه می باشد. اجرای پژوهش توصیفی صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند تصمیم گیری می باشد.  (سرمد ،1380 : 80)

 

پژوهش حاضر به مطالعه چندین متغیر متفاوت می پردازد که عبارتند از: آگاهی از مقصد, تصویر مقصد, کیفیت درک شده, رضایت گردشگر و وفاداری به مقصد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی(اصلی)

مطالعه روابط میان ارزش ویژه ی برند مقصد گردشگری, رضایت و وفاداری گردشگران, در شهرک توریستی ماسوله

1-4-2 سایر اهداف

  • مطالعه تأثیر آگاهی از مقصد بر تصویر و کیفیت درک شده ی مقصد
  • مطالعه تأثیر تصویر مقصد بر کیفیت درک شده از مقصد
  • مطالعه تأثیر تصویر مقصد بر رضایت گردشگران
  • مطالعه تأثیر کیفیت درک شده ی مقصد بر رضایت گردشگران
  • مطالعه تأثیر تصویر مقصد بر وفاداری به مقصد
  • مطالعه تأثیر کیفیت درک شده ی مقصد بر وفاداری به مقصد