سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه روابط میان ارزش ویژه ی برند مقصد گردشگری, رضایت و وفاداری

قسمتی از متن پایان نامه :

روش پژوهش

روش های متعددی برای پژوهش بکار برده می گردد و معمولاً محققان در خصوص تعریف مشخص  از انواع روش های پژوهش، اتفاق نظر نداشته و بر این اساس تقسیم بندی های متفاوتی از آن بعمل آمده می باشد. خاطر نشان می گردد این پژوهش از نظر هدف، از نوع کاربردی و از منظر گردآوری داده، روشی علی- مقایسه ای به شمار می رود, و روش گردآوری اطلاعات نیز میدانی می باشد

از نظر هدف می توان روش پژوهش را به روش های: تاریخی، توصیفی و تجربی تقسیم بندی نمود همچنین پژوهش را از لحاظ ماهیت و روش به سه دسته کلی: بنیادی، نظری و کاربردی تقسیم بندی می کنند.

روش های توصیفی مطالعه واقعی و منظم خصوصیات یک جایگاه یا یک موضوع می باشد  محقق به کشف عقاید، افکار، ادراکات و ترجیحات افراد از طریق این روش می پردازد. به بیانی دیگر محقق در این گونه تحقیقات کوشش  می کند «آن چیز که هست» را بدون دخالت یا استنتاج ذهنی گزارش دهدو نتایج عینی از جایگاه بگیرد و هدف از بهره گیری از این روش توصیف، ثبت و تحلیل و تفسیر شرایط موجود می باشد. (نادری و نراقی,  1364: 47 به نقل از پایان نامه آقای ابراهیمی)

در این پژوهش، به اقتضای ماهیت کار، طرح پژوهش از نوع مقطعی و پیمایشی خواهد بود. پژوهش پیمایشی از نوع مقطعی، نه تنها به منظورتوصیف و شناسایی بلکه برای تعیین همبستگی بین متغیرها در زمان انجام پژوهش نیز به کار می رود. البته بایستی توجه داشت که نتایج به دست آمده از طرح مقطعی در زمان اجرای پژوهش درست می باشد و با گذشت زمان تغییر می کند.

پس, پژوهش حاضر, از نوع همبستگی می باشد و از لحاظ هدف یا جهت گیری، کاربردی و از لحاظ اجرا یا استراتژی، توصیفی از نوع پیمایشی می باشد.

برای تعریف متغیرها و مبانی نظری پژوهش در آغاز از منابع کتابخانه ای و ترجمه مقالات چاپ گردیده مرتبط از سایت های معتبر بهره گیری می گردد و برای سنجش متغیرهای مدل پژوهش, از  پژوهش میدانی به صورت جمع آوری داده ها از گردشگرانی که به بازدید شهرک تاریخی ماسوله می آیند، بهره گیری می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی(اصلی)

مطالعه روابط میان ارزش ویژه ی برند مقصد گردشگری, رضایت و وفاداری گردشگران, در شهرک توریستی ماسوله

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-4-2 سایر اهداف

  • مطالعه تأثیر آگاهی از مقصد بر تصویر و کیفیت درک شده ی مقصد
  • مطالعه تأثیر تصویر مقصد بر کیفیت درک شده از مقصد
  • مطالعه تأثیر تصویر مقصد بر رضایت گردشگران
  • مطالعه تأثیر کیفیت درک شده ی مقصد بر رضایت گردشگران
  • مطالعه تأثیر تصویر مقصد بر وفاداری به مقصد
  • مطالعه تأثیر کیفیت درک شده ی مقصد بر وفاداری به مقصد