سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه روابط میان ارزش ویژه ی برند مقصد گردشگری, رضایت و وفاداری

قسمتی از متن پایان نامه :

ارزش ویژه برند مقصد Destination brand equity))

دیمانژ در سال 2002 ارزش ویژه برند مقصد گردشگری را این گونه تعریف می کند: دارایی های یا (بدهی های) برند در ارتباط با نام و سمبل مقصد گردشگری که ارزشی به خدمات و تجاربی که در آن جا فراهم می گردد می افزاید(کم می کند). هر ساله این ارزش توسط مؤسسات معتبر جهانی در مورد برندهای مختلف بین المللی اندازه گیری می گردد. در بسیاری از موارد، ارزش ویژه برند از ارزش دارایی های فیزیکی به مراتب بیش تر می باشد. (ایمانی خوشخو و همکار,1389: 113)

2-6-1 ارزش ویژه برند مقصد مشتری محور :

با در نظر داشتن مطالعاتی که یوو و همکاران در سال 2000 انجام دادند خروجی ارزش ویژه برند را ترجیحات مصرف کنندگان به خرید آن محصول در مقایسه با رقبای آن دانستند. (ایمانی خوشخو و همکار,1389: 118)

کونکنیک در سال 2007, در این باره مدلی را مورد آزمایش تجربی قرار داد, که شامل چند عامل می باشد که به تبیین و تبیین هر کدام می پردازیم (که این عوامل, همان متغیرهای پژوهش ما هستند که در زیر به معرفی آن ها می پردازیم).

 

 

2-7 تشریح متغیرهای پژوهش

آگاهی از برند مقصد گردشگری : مفهوم آگاهی از مقصد, اغلب در ارتباط با موضوع فرآیند تصمیم گیری گردشگری مطالعه شده می باشد و عمیقا ریشه در مطالعات رفتار مصرف کننده دارد. همه ی مدل های رفتار مصرف کننده بر این باورند که آگاهی, شرطی لازم و ضروری می باشد, اما کافی نیست. زیرا که آگاهی ممکن می باشد همیشه منجر به خرید نشود و فقط گاهی در بهترین حالت, حس کنجکاوی را برانگیزد. به همین ترتیب, گودال [1](1993) خاطرنشان نمود که فقط مقاصدی دارای گردشگران بالقوه خواهند گردید که گردشگران آن, مجموعه ای از فرصت های گنجانده شده در آن جا را درک کرده و از آن آگاه باشند. آگاهی حاکی از آن می باشد که تصویری از مقصد در ذهن گردشگران بالقوه هست. زمانی که مقصدی بخواهد موفق باشد, بایستی آغاز در پی ایجاد آگاهی در گردشگران و سپس تصویری مثبت در ذهن آن ها باشد. (Konecnik,,Gartner :2007 404)

در واقع تاثیر آگاهی برند مقصد گردشگری بر ارزش ویژه برند را می توان از سه طریق مطالعه نمود:

اولاً، هنگامی که مصرف کننده خریدی را مد نظر دارد، اولین عملی که انجام می دهد بازیابی اطلاعاتی می باشد که در حال حاضر در ذهنش دارد تا از این طریق مجموعه ای از برندها را با هم مقایسه کند. بر اساس مدل سلسله مراتب تأثیرات، تأثیر بازاریابی جایابی برند در این مجموعه از برندها می باشد، به طوری که افراد محصول را آزمایش کنند. در هر صورت، برند بایستی بخشی از مجموعه ای باشد که مورد نظر مصرف کننده باشد تا در فرآیند تصمیم گیری مشتری باقی بماند. پس، برند بایستی آگاهی زیادی را در بین مشتریان هدف به وجودآورد تا برای خرید لحاظ گردد.

ثانیاً، آگاهی از برند می تواند برای برند ارزش ایجاد کند. به عنوان مثال، تشخیص مشتری از یک نام برند می تواند یک حس آشنایی را به وجودآورد. آشنایی با برند می تواند برای اینکه مشتری را به خرید محصول راغب کند عاملی تعیین کننده باشد، بخصوص در تصمیماتی که سطح درگیری فکری فرد کم می باشد و هم چنین زمانی که انگیزه زیادی برای درگیر شدن فرد در ارزیابی محصول وجود نداشته باشد.

خدمات به علت ما

[1] Goodall

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی(اصلی)

مطالعه روابط میان ارزش ویژه ی برند مقصد گردشگری, رضایت و وفاداری گردشگران, در شهرک توریستی ماسوله

1-4-2 سایر اهداف

  • مطالعه تأثیر آگاهی از مقصد بر تصویر و کیفیت درک شده ی مقصد
  • مطالعه تأثیر تصویر مقصد بر کیفیت درک شده از مقصد
  • مطالعه تأثیر تصویر مقصد بر رضایت گردشگران
  • مطالعه تأثیر کیفیت درک شده ی مقصد بر رضایت گردشگران
  • مطالعه تأثیر تصویر مقصد بر وفاداری به مقصد
  • مطالعه تأثیر کیفیت درک شده ی مقصد بر وفاداری به مقصد