سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر بازاریابی ارتباط مند در رضایت مشتریان نمایندگی های بیمه البرز

قسمتی از متن پایان نامه :

چهار چوب نظری پژوهش :

بر  اساس شواهد ویافته های حاصل از ادبیات موضوعی این پژوهش مدل زیر بر اساس مدل دوبیسی گرفته شده می باشد.

شکل1) : مدل پژوهش بر اساس مدل دو بیسی (2007)

1-7) فرضیه های پژوهش :

فرضیه اصلی :

عوامل بازاریابی ارتباط مند بر رضایت مشتریان اثرگذار می باشد.

فرضیات فرعی :

1-  اعتمادسازی توسط بیمه البرز با رضایت مشتریان این بیمه در شهرستان رشت ارتباط دارد.

2-  تعهد بیمه البرز در ارائه خدمات با رضایت مشتریان این بیمه در شهرستان رشت ارتباط دارد.

3-  کیفیت ارتباطات بیمه البرز با رضایت مشتریان این بیمه در شهرستان رشت ارتباط دارد.

4-  مدیریت تعارض از سوی مدیران بیمه البرز با رضایت مشتریان این بیمه در شهرستان رشت ارتباط دارد.

5-  شایستگی و خبرگی بیمه البرز در ارائه خدمات با رضایت مشتریان این بیمه در شهرستان رشت ارتباط دارد.

1-8) تعریف مفهومی وعملیاتی متغییر ها :

در فرضیه های فوق الذکر هر یک از متغیرها به صورت زیر تعریف می گردد :

تعریف مفهومی :

بازاریابی ارتباط مند : نگهداری مشتریان و توسعه روابط و جذاب تر کردن هر چه بیشتر این ارتباط با مشتریان می باشد.(فونتنت و هیمن[1]،2004)

تعریف عملیاتی :

با در نظر داشتن اینکه ابعاد متغیرهای مستقل بایستی مورد سنجش قرار گیرد و اندازه اهمیت آنها سنجیده گردد اقدام به طراحی پرسشنامه گردید. در این پژوهش با بهره گیری از ابزار پرسشنامه که دارای مقیاس اندازه گیری متغیرها از نوع فاصله ای (طیف 5 تایی لیکرت) از کاملامخالفم تا کاملا موافقم از نوع بسته می باشد ، و در ابعاد زیر اندازه گیری می گردد :

[1].Fontenot & Hyman,2004.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف پژوهش به سه دسته تقسیم شده می باشد که عبارتند از : 1- اهداف کلی 2-اهداف ویژه 3- اهداف کاربردی

اهداف کلی:

مطالعه تاثیر بازار یابی ارتباط مند بررضایت مشتریان بیمه می باشد.

اهداف ویژه :

سنجش متغییر های موجود در پژوهش در قالب یک مدل علّی

سنجش اثر تأثیر اعتماد بر رضایت مشتریان

سنجش اثر تأثیر تعهد بر رضایت مشتریان

سنجش اثر تأثیر ارتباطات بر رضایت مشتریان

سنجش اثر تأثیر مدیریت تعارض بر رضایت مشتریان

سنجش اثر تأثیر شایستگی بر رضایت مشتریان

اهداف کاربردی :

اگر این فرضیه ها به اثبات رسید می توان اینگونه نتیجه گرفت که شرکتهای خدماتی به خصوص شرکتهای بیمه می توانند با جلب رضایت مشتریان خود آنها را حفظ نموده همچنین از هزینه های مربوط به یافتن مشتریان جدید جلوگیری نموده وحتی این مشتریان راضی را به مشتریانی وفادار که می توانند در آینده به عنوان مدافع منافع شرکت که حتی تأثیر  تبلیغاتی را هم برای شرکت بازی می کنند به حساب آورد.