سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه روابط میان ارزش ویژه ی برند مقصد گردشگری, رضایت و وفاداری

قسمتی از متن پایان نامه :

مفاهیم و تعاریف ارزش ویژه ی برند

تعریف واژه نامه ی بین المللی بازاریابی از ارزش ویژه برند چنین می باشد: ارزش ها, دارایی ها, سرمایه ها و ادراکات مربوط به یک محصول, خدمت یا ایده که به آن اختصاص می یابد و به وسیله ی سازنده آن محصول,خدمت یا ایده, ترویج داده می گردد. ارزش ویژه برند به تعهدات و مسئولیت هایی که با برند مرتبط می باشد نیز, اطلاق می گردد. ( دهدشتی شاهرخ و همکاران, 1391: 70 )

آکر (1991) برای اولین بار ابعاد ارزش ویژه برند را معرفی نمود و در تحقیقات تکمیلی بعدی  بخصوص توسط یو و دیگران (2000) این تحقیقات کامل تر گردید و در نهایت چهار بعد تداعی برند، آگاهی از برند، وفاداری به برند و کیفیت درک شده را به عنوان ابعاد ارزش ویژه برند معرفی کردند و سه متغیر قیمت، تبلیغات و ترفیعات را به عنوان متغیرهای اثرگذار اظهار نمودند اما در تحقیقات گیل و دیگران (2007), خانواده نیز به این مدل اضافه گردید. لازار و دیگران(1995), ارزش ویژه برند را الویت بندی مصرف کننده از یک برند در مقایسه با دیگر برندهای در یک طبقه از محصول اظهار می نماید. به عقیده گیل و دیگران(2007) ارزش ویژه برند، ارزشی می باشد که یک برند به محصول اضافه می نماید. به گونه کلی ارزش ویژه برند ادراک مصرف کننده از تمامی مزیت و برتری می باشد که یک برند در مقایسه با دیگر برندهای رقیب به همراه دارد. کلر  ارزش ویژه نام و نشان تجاری را اثر متمایز دانش نام و نشان تجاری روی پاسخ عکس العمل مصرف کننده به بازاریابی نام و نشان تجاری تعریف می کند. (ابراهیمی و همکاران,1387؛ 161-159)

ارزش ویژه برند، آن ارزش ویژه ای می باشد که به یک محصول از طریق نام آن داده می گردد.  یکی از علت های اهمیت مفهوم ارزش ویژه برند این می باشد که بازاریابان با کمک برندهایی با ارزش ویژه بالا، می توانند مزیت رقابتی به دست آورند. مزیت رقابتی شرکت هایی که دارای برند ارزشمندی هستند، شامل انعطاف پذیری  درمقابل فشار پیشبردی  رقبا، فرصت هایی برای توسعه برند موفق و ایجاد موانعی برای ورود رقبا به بازار می گردد. ارزش ویژه برند با در نظر داشتن اهداف متفاوت و نیز روش های مختلف ارزیابی آن، در معانی و محتوای متفاوتی مورد بحث قرار گرفته می باشد در حالی که تاکنون دیدگاه مشترکی که مورد توافق تمامی دانشمندان بازاریابی باشد، ارائه نشده می باشد.  به گونه کلی می توان شیوه های ارزیابی ارزش ویژه برند را به دو دسته کلی مبتنی بر رفتار مصرف کننده (بازاریابی) و مبتنی بر مفاهیم مالی تقسیم بندی نمود. (ایمانی خوشخو و همکار,1389: 116- 115)

در روش مالی, با مقایسه شاخص های مشخص مالی الویت بندی و طبقه بندی میان برندهای مختلف در سطح ملی و بین المللی توسط سازمان های مختلف انجام می گردد که معروف ترین آنها توسط اینتربرند انجام می گیرد. نظریه پردازان بازاریابی انتقاداتی را به مدل مالی وارد کردند. مدل های مالی فقط بر کمیت هایی نظیر ارزش بازار سهام، درآمدهای ناشی از اعطای مجوز، هزینه های اکتساب، قیمت و یا حاشیه سود تمرکز دارند.

صورت دوم ارزش ویژه برند مبتنی بر نظر مصرف کننده می باشد که هدف آن تجزیه و تحلیل واکنش مصرف کننده به یک نام تجاری می باشد که منجر به تصویر ذهنی برند و وفاداری به برند می گردد. ارزش ویژه برند مبتنی بر نظر مصرف کننده یک تأثیر استراتژیک و یک مزیت رقابتی با اهمیت می باشد که در تصمیمات مدیریت استراتژیک به آن توجه  می گردد و تاثیر زیادی در تصمیمات بازاریابی دارد.  (ابراهیمی و همکاران,1387؛ 163)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی(اصلی)

مطالعه روابط میان ارزش ویژه ی برند مقصد گردشگری, رضایت و وفاداری گردشگران, در شهرک توریستی ماسوله

1-4-2 سایر اهداف

  • مطالعه تأثیر آگاهی از مقصد بر تصویر و کیفیت درک شده ی مقصد
  • مطالعه تأثیر تصویر مقصد بر کیفیت درک شده از مقصد
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • مطالعه تأثیر تصویر مقصد بر رضایت گردشگران
  • مطالعه تأثیر کیفیت درک شده ی مقصد بر رضایت گردشگران
  • مطالعه تأثیر تصویر مقصد بر وفاداری به مقصد
  • مطالعه تأثیر کیفیت درک شده ی مقصد بر وفاداری به مقصد