عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه سیاست‏های تقسیم سود در شرکت‏هایی که در گزارشگری مالی خود مرتکب تقلب شده ‏اند

قسمتی از متن پایان نامه :

2-5 مدیریت سود و کیفیت سود

مدیریت سود را می‌توان از دو دیدگاه انعقاد قرارداد و گزارشگری مالی مورد مطالعه قرار داد. از دیدگاه انعقاد قرارداد، مدیریت سود به عنوان روشی با کمترین هزینه برای طرفداری شرکت پیش روی نتایج غیرقابل پیش‌بینی ناشی از قراردادهای ناقص و انعطاف‌ناپذیر مورد بهره گیری قرار می‌گیرد. از دیدگاه گزارشگری مالی، مدیران از طریق مدیریت سود می‌توانند بر ارزش بازار سهام خود اثر بگذارند. مدیران ملزم به استخراج اطلاعات از درون شرکت برای بازار اوراق بهادار کارا می‌باشند. پس مدیریت سود می‌تواند ابزاری برای انتقال اطلاعات درون شرکتی به سرمایه‌گذاران باشد. این تفسیرها مربوط به جنبه‌های خوب مدیریت سود می باشد. اما مدیران می‌توانند از مدیریت سود، سوء بهره گیری کنند. از دیدگاه انعقاد قرارداد، مدیران ممکن می باشد به صورت فرصت‌طلبانه مدیریت سود را در جهت منافع خود و متضرر شدن سایر طرف‌های قرارداد به کاربرند. از دیدگاه گزارشگری مالی، مدیران مالی ممکن می باشد هزینه استهلاک را بیش از اندازه ثبت کنند و یا بر سودهای ساختگی مثل سودهای فرضی بیش از سود خالص تأکید کنند. در سال‌های اخیر بهره گیری بیش از اندازه از مدیریت سود موجب کاهش قابلیت اتکای گزارشگری مالی شده می باشد (عاملی، 1388).

هیلی و واهلن[1] به سه گروه از محرک‌های اصلی مدیریت سود تصریح کرده‌اند: 1) محرک‌های بازار سرمایه، با این مفهوم که شرکت‌هایا مدیران زمانی که کاهش سود یا زیان گزارش می‌کنند، تمایل به تقبل هزینه‌های بالاتری دارند؛ 2) محرک‌های قراردادی، با این مفهوم که اگر شرکت‌ها به اعداد حسابداری مشخص دست پیدا نکنند، مشمول جریمه‌های ناشی از انعقاد قرارداد می شوند و 3) محرک‌های عدم اطمینان یا مقررات دولت، که اشکال مختلف و محرک‌های خاص مانند محرک‌های بانک برای عدم تجاوز از نسبت‌های نقدینگی مقرر شده توسط قانون‌گذاریا محرک‌هایشرکت‌ها به مقصود طرفداری بالاتر از واردات را در بر می‌گیرد(هیلی و واهلن، 1999).

بیشتر محققان حسابداری عقیده دارند که مدیریت سود نوعی دستکاری صورت‌های مالی می باشد. آنها کاهش یا افزایش سود گزارش‌شده توسط مدیران را به عنوان دستکاری معرفیمی‌کنند. عناوینی مانند حداکثر کنندگان، حداقل کنندگان و یا هموار کنندگان به گونه تلویحی به افرادی گفته می گردد که به دستکاری صورت‌های مالی می‌پردازند. گاهی مدیران از طریق دستکاری صورت‌های مالی، سود را غیر واقعی نمایش می‌دهند(محمدی، 1385).

رفتار فرصت‌طلبانه مدیران اقتضا می کند که در گزارش سود دخل و تصرف کنند. وقتی این دخل و تصرف کشف گردد، کیفیت سود مورد سؤال قرار می‌گیرد و تحلیل گران مالی مجبور هستند به ارزیابی مجدد اطلاعات مالی بپردازند. از آنجا که بسیاری از روش‌های حسابداری مستلزم قضاوت حرفه‌ای می باشد، انتخاب روش اندازه‌گیری و ارزشیابی حسابداری مانند روش‌های قیمت‌گذاری موجودی‌ها، استهلاک و حسابداری اوراق بهادار قابل داد و ستد که باهدف افزایش منافع مدیریت صورت می‌گیرد، بخشی از مدیریت سود به حسابمی‌آید(بزرگی، 1386).

اگر صورت‌های مالی گزارش‌شده وضعیت مالی و نتیجه عملیات شرکت را متفاوت از آن چه هست نشان دهد، کیفیت سود شرکت مورد توجه قرار می‌گیرد. یکی از جنبه‌های ارزیابی کیفیت سود تعیین مواردی می باشد که سو گیری مدیریت، صورت‌های مالی را تحت تأثیر قرار ندهد (عاملی، 1388).

[1] Healy and Wahlen

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش‌های پژوهش

1- چه ارتباط‏ ای بین گزارشگری مالی متقلبانه و سیاست تقسیم سود شرکت‏ها هست؟

2- چه ارتباط‏ ای بین گزارشگری مالی متقلبانه و سطح سود تقسیمی شرکت‏ها هست؟

مطالعه سیاست‏های تقسیم سود در شرکت‏هایی که در گزارشگری مالی خود مرتکب تقلب شده ‏اند

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پایان نامه - تز - رشته حسابداری