عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل موثر بر تجهیز و تخصیص منابع بانکی بانک پارسیان

قسمتی از متن پایان نامه :

اختصار فصل سوم:

بی تردید توسعه کمی وکیفی جوامع، همگی مرهون تصمیم سازی­ها و تصمیم گیری­ها بر پایه تحقیقات علمی می باشد. پژوهش علمی مشکل گشایی و پیگیری یک روش گام به گام، منطقی، منظم و دقیق برای شناسایی معضلات، گردآوری داده ها، تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده و در نهایت استنتاج های معتبر از آنهاست

دستیابی به هدف های علم یا شناخت علمی میسر نخواهد گردید مگر زمانی که با روش شناسی درست صورت پذیرد. به بیانی دیگر پژوهش از حیث روش می باشد که اعتبار می یابد نه موضوع پژوهش.

انتخاب روش پژوهش مناسب به هدف ها، ماهیت،موضوع  پژوهش و امکانات اجرایی بستگی دارد و هدف پژوهش دسترسی دقیق و آسان به پرسش­های پژوهش می باشد.

شناخت یا معرفت نسب به محیط در رشته های علوم انسانی (اقتصاد، تاریخ و…) هر کدام با روش خاص خود انجام می شود که از آن به متدلووژی یا روش پژوهش تعبیر می گردد.

به کار بردن روش­های خاص در هر پژوهش باعث پدیدار شدن شاخه های متعدد در این روش ها شده می باشد که به بکارگیری هر کدام از آنها متناسب با موضوع پژوهش باعث پیشگیری از کج روی و انحراف محقق میگردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در این فصل در خصوص منابع گردآوری اطلاعات و چگونگی نحوه جمع آوری آن بحث می گردد. سپس فرآیند پژوهش تشریح شده و پس از آن با جامعه آماری پژوهش و نحوه جمع آوری و اندازه گیری آن آشنا می شویم.

در این پژوهش کوشش شده کلیه شعب بانک پارسیان در استان تهران به عنوان جامعه آماری باشد و نمونه آماری نیز  60 شعب انتخابی در استان تهران میباشد.

داده هایی که جهت محاسبه متغیرهای پژوهش مورد نیاز می باشند به روشهای زیر گرد آوری
شده اند:

1) مراجعه به ستاد مرکزی بانک و دریافت اطلاعات شعب

2) برای استخراج داده های مالی ،از صورت­های مالی انتشار یافتۀ بانک پارسیان و همچنین جهت استخراج عملکرد توابع ازآمار و اطلاعات  که به تأیید هیئت مدیره رسیده بودند ، بهره گیری گردید.

در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها بدست آمده در کاربرگهایی که در نرم افزار Excel  طراحی شده از نرم افزار SPSS بهره گیری شده می باشد.

همانطور که پیشتر گفتیم قلمرو موضوعی تصریح به مطالعه عوامل موثر بر تجهیز و تخصیص منابع بانکی شعب بانک تصریح شده  که متغیر های مستقل در این پژوهش مدیریت نقدینگی، مدیریت هزینه، سپرده های بانکی، تسهیلات اعطایی، تنوع وکیفیت خدمات بانکی و تعداد مشتریان، نیروی انسانی، عوامل و شرایط فیزیکی (درجه بندی شعب ) ، و تعداد شعب و متغیر وابسته نیز تجهیز و تخصیص تصریح نمود.

و اینکه در قلمرو مکانی میتوان تصریح به تعداد 60 شعبه انتخاب شده در قلمرو زمانی 1388 لغایت 1392 تصریح نمود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

1: عوامل موثر برتجهیز و تخصیص منابع کدامند؟

2: راهکارهای مناسب جهت افزایش منابع و تخصیص کدامند.

مطالعه عوامل موثر بر تجهیز و تخصیص منابع بانکی بانک پارسیان93

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید