مطالعه عوامل موثر بر تجهیز و تخصیص منابع بانکی بانک پارسیان

قسمتی از متن پایان نامه :

1- 7 تعریف متغیر های پژوهش:

متغیر یک مفهوم می باشد که بیش از دو یا چند ارزش یا عدد به آن اختصاص داده می گردد. ویژگی­هایی را که پژوهشگر نظاره یا اندازه گیری می کند متغیر نامیده می گردد. به بیانی دیگر متغیربه ویژگی­هایی اطلاق می گردد که می توان  دو یا چند ارزش عدد برای آن جایگزین نمود .

1-7-1  متغیر وابسته

متغیر مستقل به متغیری اطلاق می گردد که از طریق آن متغیر وابسته تبیین یا پیش بینی می گردد . به این متغیر، متغیر محرک یا درونداد گفته می گردد  ومتغیری می باشد که توسط پژوهشگر اندازه گیری دستکاری یا انتخاب می گردد تا تأثیر یا ارتباط آن با متغیر دیگر اندازه گیری گردد. متغیر مستقل متغیر پیش فرض می باشد به این معنی که این متغیر مقدمه و متغیر وابسته نتیجه آن می باشد. که در این پژوهش متغیر مستقل وکاربردی نقدینگی موجود درشعبه ،تسهیلات اعطایی،حجم سپرده های دریافتی و هزینه های انجام شده می باشد.

1-7-1-1 تجهیز منابع پولی

بانکها می توانند به موجب ماده 3 از فصل دوم عملیات بانکی بدون ربا به مقصود تجهیز منابع پولی تحت هر یک از عناوین ذ یل به قبول سپرده مبادرت نمایند

سپرده های قرض الحسنه ) جاری و پس انداز (

سپرده های سرمایه گذاری ) کوتاه مدت و بلند مدت (

حسابهایی که تحت عناوین فوق افتتاح می گردند استرداد اصل آنها توسط با نکها تعهد و تضمین می گردد و برهمین اصل به محض تقاضای سپرده گذار وجه آن عندالمطالبه مسترد خواهد گردید. در جهت جذب این منابع ، بانک ها می توانند تخفیفات یا معافیتها یی را در بعضی موارد ، مثل تخفیف یا معافیت کارمزد ، اعطاء تسهیلات و یا سا یر خدمات بانکی رااعمال نما ند.

1-7-1-2 تخصیص منابع پولی

اعطای تسهیلات بخش مهمی از عملیات هر بانک را تشکیل می دهد واین قسمت از لحاظ اقتصادی مهم ز یادی می باشد و تحت عناو ین قرض الحسنه، مضاربه، مشار کت مدنی، مشار کت حقوقی، سرما یه گذاری مستقیم، مزارعه، مساقات، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف ا سلم، خرید د ین و جعاله.

1-7-2 متغیر مستقل

متغیر وابسته متغیری می باشد که نظاره یا اندازه گیری می گردد. تا تأثیر متغیر مستقل برآن معلوم و مشخص گردد. متغیر وابسته در اختیار محقق نیست و او نمی تواند در آن تصرف یا دستکاری به اقدام آورد. که در این پژوهش متغیر وابسته تجهیز و تخصیص منابع بانک پارسیان استان تهران می باشد .

1-7-2-1 مدیریت نقدینگی

مدیریت نقدینگی به معنای توانایی بانک برای ایفای تعهدات مالی خود در طول زمان می باشد. مدیریت نقدینگی یکی از بزرگترین چالش هایی می باشد که سیستم بانکداری با آن روبروست. دلیل اصلی این چالش آن می باشد که بیشتر منابع بانک ها از محل سپرده های کوتاه مدت تامین مالی می گردد. به علاوه، تسهیلات اعطایی بانک ها صرف سرمایه گذاری در دارایی هایی می گردد و درجه نقدشوندگی نسبتا پایینی دارند. مدیریت نقدینگی نیز مانند دیگر مدیریتها، تقابلی بین ریسک و بازدهی می باشد. زیرا نگهداری نقدینگی بیشتر در حسابهای موجود اسکناس و مسکوک، موجودی نزد بانک مرکزی، موجودی نزد سایر بانکها و ذخیره قانونی، باعث کاهش ریسک و همزمان فرصت های سرمایه گذاری را از بانک گرفته و بازدهی بانک را نیز کاهش خواهد داد. وظیفه اصلی بانک ایجاد توازن بین تعهدات مالی کوتاه مدت و سرمایه گذاری بلندمدت می باشد. بدیهی می باشد که ناکافی بودن مقدار نقدینگی، بانک را با خطر عدم توانایی در ایفای تعهدات روبرو می کند و در نتیجه، بانک را با خطر عدم توانایی در ایفای تعهدات روبرو می کند و در نتیجه بانک در معرض ورشکستگی قرار می گیرد. از سوی دیگر، نگهداری مقادیر فراوان نقدینگی هم نوع خاصی از تخصیص ناکارآمد منابع می باشد که باعث کاهش نرخ سوددهی بانک به سپرده های مردم و در نتیجه، باعث از دست دادن بازار می گردد (هادی احمدپور، آذر 87، ص 48 ـ 44).

 1-7-2-2 مدیریت هزینه

هدف نهایی هر بنگاه اقتصادی عبارت می باشد از افزایش ارزش برای سهامداران. به واقع در شرایط جدید کسب و کار موفقیت پایدار بنگاه در گرو ارزش آفرینی برای سهامداران می باشد، زیرا صاحبان سرمایه آنجا سرمایه گذاری می کنند که بازده مورد انتظار را به دست می دهد. برای افزایش سودآوری و در نتیجه ارزش آفرینی برای سهامداران راه های مختلفی هست. گرچه ایجاد ساختار مناسب سرمایه و بهبود پرتفوی بنگاه رایج ترین اقدام برای افزایش ارزش آفرینی می باشد اما منشا مهم دیگر سودرسانی عبارت می باشد از اعمال مدیریت بر هزینه ها توسط واحدهای مختلف سازمان (فخاریان، ابوالقاسم، ص 43، ش 159). پیشرفت سریع و شگرف فناوری همراه با افزایش روز افزون رقابت در بازارهای جهان، مدیران واحدهای اقتصادی را ناگزیر از تولید محصولاتی با کیفیت بالا، ارائه خدمات مطلوب به مشتریان و در عین حال با کمترین بهای تمام شده کرده می باشد (ابراهیم رییسی، شهریور 1383، ص 103).

در تعریفی ساده واجمالی، «مدیریت هزینه عبارت می باشد از مجموعه اقداماتی که مدیریت برای تامین رضایت مندی مشتریان همراه با کنترل و کاهش مستمر هزینه انجام می دهد» (ابوالقاسم فخاریان، شماره 159، ص 43). تاکید سیستم مدیریت هزینه بر فعالیت های بنگاه اقتصادی می باشد. این تاکید برای دستیابی به هدف تولید محصولات و خدمات با کیفیت و با حداقل بهای تمام شده، مهم بسیار می باشد (رضاییان، علی، ص 12).

1-7-2-3 درجه بندی شعب

برای درجه بندی شعب بانک ها شاخص هایی در نظر گرفته شده می گردد که تعدادی از این شاخص ها مانند اندازه منابع جذب شده،جایگاه جغرافیایی شعب ،  تعداد مشتریان، رضایت مشتریان و تسهیلات اعطایی شعبه  تقریبا بین بانک ها مشترک می باشد. برای شاخصها ضرایبی با نظر کارشناسان تعین میشود و با تغییر کارشناسان ضرایب نیز تغییر می ‌کند مجموع امتیاز ها با در نظر داشتن ضرایب مربوط برای هریک از شعبه ها تعیین میگردد و شعبه ها بر اساس این امتیاز ها در جه بندی میشوند.

1-7-2-4 تنوع و کیفیت خدمات

در این زمینه میتوان چنین گفت که خدماتی با کیفیت هستند که بتوانند نیازها و خواسته‌های مشتریان را برآورده نمایند. اگرخدمتی انتظارات مشتریان را برآورده سازد و یا فراترازآن باشد، دارای کیفیت می باشد. سازمان هایی که به صورت مستمرخدمات باکیفیت ارائه می‌دهندوبه حفظ ونگهداری مشتری اهمیت می‌دهند، سازمانهایی مشتری‌ مدار هستند. شاید حفظ ونگهداری مشتری،یکی ازمهمترین معیارهای سنجش کیفیت باشد. در بانک‌ها و مؤسسات مالی، عوامل متعددی بر کیفیت خدمات بانکی تأثیر می‌گذارند. مانند: اندازه نرخ بهره بانکی، سیستم‌های نظارتی ورسیدگی به شکایات، اطلاع‌رسانی دقیق به مشتریان، سرعت و دقت خدمات ارائه شده، انجام به موقع تعهدات توسط موسسه، ادب و تواضع کارکنان در برخورد با مشتریان و رازداری و محرم اسرار بودن کارکنان درخصوص اطلاعات مشتری که همگی باعث جذب و تخصیص هرچه  بیشتر منابع مالی می شوند.

1-7-2-5 تعداد پرسنل

نیروی انسانی و ایجاد رضایت شغلی کارمندان بانک ها، همان حلقه گمشده ای می باشد که برای تحقق اهداف و پیشرفت هر بانک لازم و ضروری می باشد. در واقع، کارکنان بانکی یکدل و با انگیزه هستند که موجب کامیابی بانک و یا سرازیر شدن بانک به سوی شکست می شوند. پس توجه شایسته و مناسب به کارکنان برای پرورش نیرویی توانمند، علاقه مند به کار، پویا و خلاق، میتواند موفقیت هر بانک را رقم زند .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

1: عوامل موثر برتجهیز و تخصیص منابع کدامند؟

2: راهکارهای مناسب جهت افزایش منابع و تخصیص کدامند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه عوامل موثر بر تجهیز و تخصیص منابع بانکی بانک پارسیان93

پایان نامه - تز - رشته حسابداری