مطالعه سیاست‏های تقسیم سود در شرکت‏هایی که در گزارشگری مالی خود مرتکب تقلب شده ‏اند

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4-2 آماره ‏های توصیفی

آماره‌های توصیفی متغیرهای پژوهش (وابسته و کنترلی) در سه نمونه تحت مطالعه درجدول‏ (4-1) ارائه شده می باشد که بیانگر پارامتر‏های توصیفی برای هر متغیر به صورت مجزا می باشد. این پارامترها اکثراً شامل اطلاعات مربوط به شاخص‏های مرکزی، میانگین، میانه و همچنین، اطلاعات مربوط به شاخص‏های پراکندگی نظیر انحراف معیار می باشد. مهم‌ترین شاخص مرکزی میانگین می باشد که نشان‌دهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع می باشد و شاخص مناسبی برای نشان دادن مرکزیت داده‏ها می باشد. ستون (1) جدول (4-1)، آماره‏های توصیفی متغیرها را برای نمونه‏ای نشان می‏دهد که در آن تمامی تجدید ارائه‏ها به عنوان نشانه‏ای از کیفیت نامطلوب گزارشگری مالی (گزارشگری مالی متقلبانه) تلقی شده‏می باشد (Fraud=1)، و پیش روی، عدم تجدید ارائه نشانه با کیفیت بودن گزارشگری مالی می باشد (Fraud=0).

همانگونه که نظاره می‏گردد بر اساس نتایج آزمون مقایسه تفاوت‏ها، اختلاف معناداری بین میانگین تجدید ارائه در گروه شرکت‏های توزیع‏کننده سود تقسیمی (میانگین = 19/0) و گروه شرکت‏هایی که سود بین سهامداران تقسیم نمی‏کنند (میانگین = 21/0) وجود ندارد.

این نتایج برای سطح توزیع سود (به عنوان متغیر مستقل) نیز مشابه می باشد. به این ترتیب که میانگین تجدید ارائه در شرکت‏هایی که بخش‏بزرگتری (≥25%) از سود خود را بین سهامداران توزیع می‏کنند (میانگین = 19/0) تفاوت معناداری با میانگین تجدید ارائه در شرکت‏هایی که بخش‏ کوچکی از سود خود را بین سهامداران توزیع می‏کنند (میانگین = 20/0) ندارد.

با این تفاصیل، در خصوص متغیرهای کنترلی، تفاوت معنادری بین میانگین آنها در این گروه‏ها هست که نشان از وجود تفاوت در خصوصیات شرکت‏های توزیع کننده سود در مقایسه با شرکت‏های دیگر گروه دارد. مشابه پژوهش فاما و فرنچ (2001)، شرکت‏های توزیع‏کننده سود، شرکت‏های بزرگ‏تری (SIZE) هستند و این گونه شرکت‏ها سودآورترند (ROA). همچنین، نتایج نشان می‏دهد، مشابه پژوهش ینومیائو(2011)، شرکت‏های توزیع‏کننده سود، اهرم مالی کوچکتری (LEV) دارند و نوسانات جریان‏های نقدی (CFO_STD) آنها کوچک‏تر می باشد. این نتایج در هر دو حالت توزیع یا عدم توزیع سود نقدی و سطح توزیع نقدی مشابه می باشد.

در ستون (2) جدول (4-1)، آماره‏های توصیفی مربوط به نمونه‏ای ارائه شده‏می باشد که در بردارنده مشاهدات شرکت-سالی می باشد، صورت‏های مالی خود را تجدید ارائه نموده‏اند. با این تفاصیل، تجدید ارائه این شرکت‏ها در دو گروه متقلبانه (Fraud=1) و غیر متقلبانه (Fraud=0) طبقه‏بندی شده‏اند. همان‏گونه که نتایج نشان می‏دهد، شرکت‏هایی که سود تقسیم می‏کنند، اغلب در گروه تجدید ارائه غیر فرصت‏طلبانه قرار می‏گیرند و از این لحاظ تفاوت معناداری با شرکت‏هایی دارند که سود خود را تقسیم نمی‏کنند. تجدید ارائه این گونه شرکت‏ها اغلب در گروه فرصت‏طلبانه قرار می‏گیرد. نتایج به دست آمده در خصوص متغیرهای کنترلی، مشابه نتایجی می باشد که در نمونه نخست پژوهش به آن تصریح گردید. آماره توصیفی نمونه تجدید ارائه غیر فرصت‏طلبانه در قالب دو گروه تجدید ارائه افزایشی و تجدید ارائه کاهشی در ستون (3) جدول (4-1) ارائه شده‏می باشد. همان‏گونه که نظاره می‏گردد، اختلاف معناداری بین متغیر تجدید ارائه (به عنوان نماینده کیفیت نامطلوب سود) در دو گروه تقسیم سود و عدم تقسیم سود نظاره نمی‏گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش‌های پژوهش

1- چه ارتباط‏ ای بین گزارشگری مالی متقلبانه و سیاست تقسیم سود شرکت‏ها هست؟

2- چه ارتباط‏ ای بین گزارشگری مالی متقلبانه و سطح سود تقسیمی شرکت‏ها هست؟

مطالعه سیاست‏های تقسیم سود در شرکت‏هایی که در گزارشگری مالی خود مرتکب تقلب شده ‏اند

پایان نامه - تز - رشته حسابداری