مطالعه عوامل موثر بر تجهیز و تخصیص منابع بانکی بانک پارسیان

قسمتی از متن پایان نامه :

5-2  مطالعه فرضیات پژوهش

این پژوهش شامل دو فرضیه اصلی و ده فرضیه فرعی به تبیین ذیل می باشد.

1- بین مدیریت نقدینگی، مدیریت هزینه، درجه شعبه، تعداد پرسنل و کیفیت خدمات ارائه شده با تجهیز منابع ارتباط ی معناداری هست.

2- بین مدیریت نقدینگی، مدیریت هزینه، درجه شعبه، تعداد پرسنل و کیفیت خدمات ارائه شده با تخصیص منابع ارتباط ی معناداری هست.

فرضیات فرعی این پژوهش به تبیین ذیل بوده اند:

1-بین مدیریت نقدینگی با تجهیز منابع ارتباط ی معناداری هست.

2- بین مدیریت هزینه با تجهیز منابع ارتباط ی معناداری هست.

3-بین درجه شعبه با تجهیز منابع ارتباط ی معناداری هست.

4-بین تعداد پرسنل با تجهیز منابع ارتباط ی معناداری هست.

5-بین کیفیت خدمات ارائه شده با تجهیز منابع ارتباط ی معناداری هست.

6-بین مدیریت نقدینگی با تخصیص منابع ارتباط ی معناداری هست.

7- بین مدیریت هزینه با تخصیص منابع ارتباط ی معناداری هست.

8-بین درجه شعبه با تخصیص منابع ارتباط ی معناداری هست.

9-بین تعداد پرسنل با تخصیص منابع ارتباط ی معناداری هست.

10-بین کیفیت خدمات ارائه شده با تخصیص منابع ارتباط ی معناداری هست.

همانطور که از جدول فوق نیز مشخص می باشد کلیه فرضیات این پژوهش تایید گردید. این پژوهش به مطالعه ارتباط بین نقدینگی شعبه، هزینه شعبه، درجه شعبه، تعداد پرسنل و کیفیت خدمات ارائه شده با تجهیز و تحصیص منابع پرداخت. همانطور که در فصل چهارم اظهار گردید و در جدول 5-1 نیز به گونه اختصار آورده شده می باشد ارتباط ی معناداری بین متغیرهای فوق هست.

در فرضیه فرعی اول ارتباط بین نقدینگی شعبه و تجهیز منابع مطالعه شده می باشد. ما در این پژوهش سپرده های دریافتی بانکها را به عنوان تجهیز منابع در نظر گرفتیم. همانطوری که در جداول فصل چهارم نیز مشخص می باشد ارتباط بین این دو متغیر تایید شده می باشد و ضریب همبستگی پیرسون ارتباط مثبت بین آنها را نشان می دهد. این به آن معنا می باشد که با افزایش نقدینگی شعبه می توان منابع بیشتری بدست آورد و بتوان آنها را به نحو صحیحی تخصیص داد.

در فرضیه فرعی دوم ارتباط بین هزینه شعبه و تجهیز منابع مطالعه شده می باشد. ما در این پژوهش سپرده های دریافتی بانکها را به عنوان تجهیز منابع در نظر گرفتیم. همانطوری که در جداول فصل چهارم نیز مشخص می باشد ارتباط بین این دو متغیر تایید شده می باشد و ضریب همبستگی پیرسون ارتباط مثبت بین آنها را نشان می دهد. این به آن معنا می باشد که با افزایش هزینه شعبه می توان منابع بیشتری بدست آورد و بتوان آنها را به نحو صحیحی تخصیص داد.

در فرضیه فرعی سوم ارتباط بین درجه شعبه و تجهیز منابع مطالعه شده می باشد. ما در این پژوهش سپرده های دریافتی بانکها را به عنوان تجهیز منابع در نظر گرفتیم. همانطوری که در جداول فصل چهارم نیز مشخص می باشد ارتباط بین این دو متغیر تایید شده می باشد و ضریب همبستگی پیرسون ارتباط مثبت بین آنها را نشان می دهد. این به آن معنا می باشد که با بهبود کیفیت درجه  شعبه می توان منابع بیشتری بدست آورد و بتوان آنها را به نحو صحیحی تخصیص داد.

در فرضیه فرعی چهارم ارتباط بین تعداد پرسنل و تجهیز منابع مطالعه شده می باشد. ما در این پژوهش سپرده های دریافتی بانکها را به عنوان تجهیز منابع در نظر گرفتیم. همانطوری که در جداول فصل چهارم نیز مشخص می باشد ارتباط بین این دو متغیر تایید شده می باشد و ضریب همبستگی پیرسون ارتباط مثبت بین آنها را نشان می دهد. این به آن معنا می باشد که با افزایش تعداد پرسنل می توان منابع بیشتری بدست آورد و بتوان آنها را به نحو صحیحی تخصیص داد.

در فرضیه فرعی پنجم ارتباط بین کیفیت خدمات ارائه شده و تجهیز منابع مطالعه شده می باشد. ما در این پژوهش سپرده های دریافتی بانکها را به عنوان تجهیز منابع در نظر گرفتیم. همانطوری که در جداول فصل چهارم نیز مشخص می باشد ارتباط بین این دو متغیر تایید شده می باشد و ضریب همبستگی پیرسون ارتباط مثبت بین آنها را نشان می دهد. این به آن معنا می باشد که با افزایش کیفیت خدمات شعبه می توان منابع بیشتری بدست آورد و بتوان آنها را به نحو صحیحی تخصیص داد.

در فرضیه فرعی ششم ارتباط بین نقدینگی شعبه و تخصیص منابع مطالعه شده می باشد. ما در این پژوهش تسهیلات پرداختی بانکها را به عنوان تخصیص منابع در نظر گرفتیم. همانطوری که در جداول فصل چهارم نیز مشخص می باشد ارتباط بین این دو متغیر تایید شده می باشد و ضریب همبستگی پیرسون ارتباط مثبت بین آنها را نشان می دهد. این به آن معنا می باشد که با افزایش نقدینگی شعبه می توان تسهیلات بیشتری به مشتریان پرداخت نموند و بدین ترتیب از محل کارمزد درآمد بیشتری برای بانک ایجاد نمود.

در فرضیه فرعی هفتم ارتباط بین هزینه شعبه و تخصیص منابع مطالعه شده می باشد. ما در این پژوهش تسهیلات پرداختی بانکها را به عنوان تخصیص منابع در نظر گرفتیم. همانطوری که در جداول فصل چهارم نیز مشخص می باشد ارتباط بین این دو متغیر تایید شده می باشد و ضریب همبستگی پیرسون ارتباط مثبت بین آنها را نشان می دهد. این به آن معنا می باشد که با افزایش هزینه شعبه می توان تسهیلات بیشتری به مشتریان پرداخت نموند و بدین ترتیب از محل کارمزد درآمد بیشتری برای بانک ایجاد نمود.

در فرضیه فرعی هشتم ارتباط بین درجه شعبه و تخصیص منابع مطالعه شده می باشد. ما در این پژوهش تسهیلات پرداختی بانکها را به عنوان تخصیص منابع در نظر گرفتیم. همانطوری که در جداول فصل چهارم نیز مشخص می باشد ارتباط بین این دو متغیر تایید شده می باشد و ضریب همبستگی پیرسون ارتباط مثبت بین آنها را نشان می دهد. این به آن معنا می باشد که با افزایش درجه شعبه می توان تسهیلات بیشتری به مشتریان پرداخت نموند و بدین ترتیب از محل کارمزد درآمد بیشتری برای بانک ایجاد نمود.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در فرضیه فرعی نهم ارتباط بین پرسنل شعبه و تخصیص منابع مطالعه شده می باشد. ما در این پژوهش تسهیلات پرداختی بانکها را به عنوان تخصیص منابع در نظر گرفتیم. همانطوری که در جداول فصل چهارم نیز مشخص می باشد ارتباط بین این دو متغیر تایید شده می باشد و ضریب همبستگی پیرسون ارتباط مثبت بین آنها را نشان می دهد. این به آن معنا می باشد که با افزایش پرسنل شعبه می توان تسهیلات بیشتری به مشتریان پرداخت نموند و بدین ترتیب از محل کارمزد درآمد بیشتری برای بانک ایجاد نمود.

در فرضیه فرعی دهم ارتباط بین کیفیت خدمات ارائه شده شعبه و تخصیص منابع مطالعه شده می باشد. ما در این پژوهش تسهیلات پرداختی بانکها را به عنوان تخصیص منابع در نظر گرفتیم. همانطوری که در جداول فصل چهارم نیز مشخص می باشد ارتباط بین این دو متغیر تایید شده می باشد و ضریب همبستگی پیرسون ارتباط مثبت بین آنها را نشان می دهد. این به آن معنا می باشد که با افزایش کیفیت خدمات ارائه شده شعبه می توان تسهیلات بیشتری به مشتریان پرداخت نموند و بدین ترتیب از محل کارمزد درآمد بیشتری برای بانک ایجاد نمود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

1: عوامل موثر برتجهیز و تخصیص منابع کدامند؟

2: راهکارهای مناسب جهت افزایش منابع و تخصیص کدامند.

مطالعه عوامل موثر بر تجهیز و تخصیص منابع بانکی بانک پارسیان93

پایان نامه - تز - رشته حسابداری