عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 مطالعه سیاست‏های تقسیم سود در شرکت‏هایی که در گزارشگری مالی خود مرتکب تقلب شده ‏اند

قسمتی از متن پایان نامه :

2-7 دیدگاه‌های مختلف اندازه‌گیری کیفیت گزارشگری مالی

در اقدام نمی‌توان به راحتی مقدار کیفیت سود را محاسبه نمود، زیرا احتمالات سیستم اطلاعاتی، به صورت مستقیم قابل‌نظاره نمی‌باشند(اسکات، 1386).

یک دیدگاه برایاندازه‌گیری کیفیت سود بهره گیری از مفهوم هیکس (1939)از سود می باشد. اسکیپر و وینسنت کیفیت سود را اندازه توانایی سود در اظهار صادقانه سود اقتصادی مورد انتظار هیکس تعریف کرده‌اند. از آنجا که سود اقتصادی مورد نظر هیکس ذهنی می باشد، آنها سه سازه کیفیت سود: ماندگاری، توان پیش‌بینی کنندگی و نوسانات سری زمانی سود را به عنوان معیار سنجش کیفیت سود مورد توجه قراردادند. این سازه‌ها با مبانی نظری گزارشگری مالی سازگار می باشد؛ که اظهار می کند کیفیت سود را می‌توانبر حسب ترکیب‌های ماندگاری، توان پیش‌بینی کنندگی و تغییرپذیری سود تعیین نمود (اسکیپر و وینسنت، 2003).

از نظر لو و نیسیم[1] سود مالیاتی می‌تواند مبنای اطلاعاتی خوبی برای کیفیت سود باشد. زیرا این سود اثر معوقه‌های زیادی زیرا بدهی‌های سوخت شده و غیره را در نظر نمی‌گیرد(لو و نیسیم، 2002).

استفان و ژانگ[2]، کیفیت بالای سود را تداوم و با پشتوانه بودن آن و کیفیت پایین را عدم تداوم و بدون پشتوانه بودن سود اظهار می‌کنند. به نظر آنها ثبات رویه حسابداری از دوره‌ای به دوره دیگر منجر به تداوم سود و کاهش نگرانی‌ها در زمینه کیفیت آن می گردد(استفان و ژانگ، 2002).

بریکر و همکاران[3] نیز موافق استفان و ژانگ بودند؛ زیرا آنها نیز کیفیت سود را در تداوم و با پشتوانه بودن آن می‌دانند. به نظر آنها سود زمانی از کیفیت بالایی برخوردار می باشد که انتظار بالایی از تکرار آن در آینده متصور گردد (بریکر و همکاران، 1995).

بیشتر تحقیقات اخیر در زمینه کیفیت سود، همچون پژوهش هیلی و واهلن (1999)به تأثیر تغیر برآوردهای حسابداری متمرکزند. یعنیتخمین‌هایی که به صورت معوقه‌اند از کیفیت پایینی برخوردار می‌باشند. بعضی نیز کیفیت سود را در نزدیکی به وجوه نقد می‌دانند. یعنی هر چه سود اعلامی به نقد نزدیک باشد، کیفیت بالایی خواهد داشت. به نظر بعضی دیگر کیفیت سود به دقت، صحت اندازه‌گیری‌ها و تخمین‌های مورد بهره گیری در اندازه‌گیری عناصر سود بر می گردد. بعضی دیگر نیز کیفیت سود را با اندازه اجزای نرمال سود و بعضی نیز با قابلیت پیش‌گویی آن مترادف می‌دانند. یعنی هر چه اجزای نرمال سود بالا باشد، کیفیت سود بالا و اگر این طور نباشد کیفیت سود پایین می باشد (ایمانی برندق، 1385).

بندیو پادهایای[4] (1994) برای محاسبه کیفیت سود در مورد شرکت‌های نفت و گاز، ضریب واکنش سود[5]کوشش‌های موفقیت‌آمیز[6] را با هزینه‌یابی کامل مقایسه نمود. بر اساس نظر این پژوهشگر، شرکت‌هایی که از روش کوشش‌های موفقیت‌آمیز بهره گیری می‌کنند، دارای ضریب واکنش سود بالاتری هستند؛ زیرا در روش هزینه‌یابی کامل، هزینه حفر چاه‌هایی که به نفت نمی‌رسند به حساب چاه (دارایی) مقصود می گردد. پس از پایان یافتن ذخیره چاه، مستهلک کردن (از حساب خارج کردن) کل مبلغ موجب می گردد که در صورت سود و زیان بخش‌های یبه وجود آید که از نظر قیمت اثرگذار نمی‌باشد، یعنی تداوم سود صفر می باشد. اما در روش کوشش‌های موفقیت‌آمیز فقط هزینه چاه‌هایی که به نفت یا گاز می‌رسند به حساب چاه (دارایی) مقصود می گردد؛ پس، سود خالص ناشی از روش کوشش‌های موفقیت‌آمیز دارای کیفیت بالاتری می باشد. به عقیده بندیو پادهای ایشرکت‌هایی که روش کوشش‌های موفقیت‌آمیز را بکار می‌برند، ضریب واکنش سود بالاتری دارند (اسکات، 1386).

[1] Lev and Nissim

[2] Stephan and Zhang

[3]Briker, et al.

[4] Bandyo Padhayay

[5] Earnings Response Coefficient (ERC)

[6] Successful-efforts

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش‌های پژوهش

1- چه ارتباط‏ ای بین گزارشگری مالی متقلبانه و سیاست تقسیم سود شرکت‏ها هست؟

2- چه ارتباط‏ ای بین گزارشگری مالی متقلبانه و سطح سود تقسیمی شرکت‏ها هست؟

مطالعه سیاست‏های تقسیم سود در شرکت‏هایی که در گزارشگری مالی خود مرتکب تقلب شده ‏اند

پایان نامه - تز - رشته حسابداری