عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل موثر بر تجهیز و تخصیص منابع بانکی بانک پارسیان

قسمتی از متن پایان نامه :

3-2 نوع و روش شناسی پژوهش

به گونه کلی روشهای پژوهش در علوم رفتاری را می توان بر اساس دو مبنا دسته بندی نمود:

الف) بر اساس هدف پژوهش

ب) بر اساس نحوه گردآوری داده ها

در دسته بندی پژوهش های علوم رفتاری بر اساس هدف پژوهش، پژوهش های علمی را به سه دسته تقسیم می کنند:

1-پژوهش های بنیادی

2-پژوهش های کاربردی

3-پژوهش های توسعه ای

با در نظر داشتن هدف پژوهش حاضر مبنی بر توسعه دانش کاربردی در زمینه تعیین محتوای اطلاعاتی، اطلاعات مندرج در گزارش های مالی و بهبود بکارگیری این اطلاعات در تصمیم گیری های اقتصادی، پژوهش حاضر غیر از پژوهش های کاربردی به شمار می رود.

اما از دیدگاه مهمتر در دسته بندی پژوهش های علوم رفتاری بر اساس نحوه گردآوری داده ها، پژوهش های علمی را به دو دسته کلی تقسیم می کنند:

1-پژوهش های توصیفی

2-پژوهش های آمایشی

اجرای پژوهش توصیفی می تواند صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرآیند تصمیم گیری باشد. بیشتر پژوهش های علوم رفتاری را می توان در زمره پژوهش های توصیفی (غیر آزمایشی) به شمار آورد. پژوهش حاضر نیز از نوع پژوهش توصیفی (غیر آزمایشی) می باشد. پژوهش توصیفی (غیر آزمایشی) شامل مجموعه روشهایی می باشد که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد مطالعه می باشد.

شایان ذکر می باشد که در حوزه پژوهش های مربوط به توصیفی (غیر آزمایشی) نیز، پژوهش حاضر از نوع پژوهش همبستگی می باشد. در این نوع پژوهش ارتباط میان متغیرها بر اساس هدف پژوهش تحلیل می گردد. پژوهش های همبستگی را می توان بر حسب هدف به سه دسته تقسیم نمود:

الف) مطالعه همبستگی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ب)تحلیل رگرسیون

ج)تحلیل ماتریسی همبستگی یا کوواریانس

در طبقه بندی های فوق از پژوهش های همبستگی، پژوهش حاضر غیر از پژوهش های تحلیل رگرسیون می باشد.

در پژوهش های مربوط به تحلیل رگرسیون، هدف پیش بینی تغییرات یک یا چند متغیر وابسته (متغیر ملاک)، با در نظر داشتن تغییرات متغیر یا متغیر های مستقل (متغیر پیش بینی) می باشد. در این گونه تحقیقات، چنانچه هدف پیش بینی یک متغیر ملاک از چند متغیر پیش بینی باشد از مدل رگرسیون چند گانه بهره گیری می گردد. در پژوهش های رگرسیون چندگانه هدف یافتن متغیرهای پیش بینی می باشد که بتواند تغییرات ملاک را چه به تنهایی و چه در کنار چند متغیر دیگر به گونه مشترک پیش بینی کنند. اما ورود اطلاعات مربوط به متغیرهای پیش بینی در تحلیل رگرسیون به شیوه های گوناگون انجام می شود که روشهای مختلف آن عبارتند از:

الف) روش همزمان

ب) روش گام به گام

ج) روش سلسه مراتبی

از میان روشهای فوق الذکر روش مورد بهره گیری برای این پژوهش روش گام به گام می باشد. تشریح سایر انواع پژوهش فوق الذکر در محدوده نمی گنجد.

هدف پژوهش مطالعه وجود یا عدم وجود ارتباط معنادار میان متغیرهای مستقل پژوهش و متغیرهای وابسته پژوهش می باشد که برای نیل به این هدف، روشهای آماری مربوط مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد. روشهای آماری مورد بهره گیری در این پژوهش از نوع توصیفی (غیر آزمایشی) و استنباطی می باشد. شاخص های مربوط به آمار توصیفی به کار رفته در این پژوهش شامل میانگین، انحراف معیار و ضریب تغییرات بوده و همچنین مدل های مربوط به آمار استنباطی شامل مدل رگرسیون می باشد. تأثیر آمار توصیفی در واقع جمع آوری و اختصار کردن و توصیف اطلاعات کمی حاصل از جامعه می باشد، اما یک پژوهش علمی با توصیف اطلاعات پایان نمی یابد، بلکه محقق از نتایج مربوط به توصیف اطلاعات، برای آزمون فرضیات و استنباط نتایج بهره گیری می کند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

1: عوامل موثر برتجهیز و تخصیص منابع کدامند؟

2: راهکارهای مناسب جهت افزایش منابع و تخصیص کدامند.

مطالعه عوامل موثر بر تجهیز و تخصیص منابع بانکی بانک پارسیان93

پایان نامه - تز - رشته حسابداری