سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه روابط میان ارزش ویژه ی برند مقصد گردشگری, رضایت و وفاداری

قسمتی از متن پایان نامه :

جامعه آماری و حجم نمونه مورد پژوهش

3-3-1 جامعه آماری

جامعه آماری پژوهش حاضر, شامل تمامی گردشگرانی می گردد که در تابستان 1392, از ماسوله دیدن کرده اند.

3-3-2 نمونه و نمونه گیری

انجام هر تحقیقی مستلزم صرف هزینه و زمان می باشد، به همین دلیل امکان مطالعه جمعیت به صورت سرشماری وجود ندارد. لذا پژوهشگران با در نظر داشتن چنین وضعیتی در صدد بر می آیند که از طریق نمونه گیری اطلاعات احتمالی را با بهره گیری از تحلیل داده های به دست آمده ی پیرامون نمونه به دست آوردند. نمونه عبارت می باشد از تعدادی افراد جامعه که صفات آن ها با صفات جامعه مشابهت داشته و معرف جامعه بوده، از تجانس و همگنی با افراد جامعه برخوردار باشند و در نهایت از طریق تعمیم این اطلاعات را به جامعه ی اصلی منتسب نمایند. (خاکی،1382: 158)

نمونه آماری این پژوهش نیز صورت نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس  به دست آمده می باشد, و با اتکا به به جدول تعیین حجم نمونه از جامعه مفروض که در سال 1970 توسط کرجسی و مورگان[1] ارائه شده می باشد, و با در نظر داشتن جامعه آماری پژوهش, تعداد حجم نمونه 384 نفر در نظر گرفته شده می باشد. اما از آنجایی که پیش بینی می گردد در بیشتر تحقیقات پیمایشی تعدادی از پرسشنامه ها به علت های گوناگون (بی جوابی، الگوی یکنواخت در پاسخ دهی، پاسخ های نامربوط و مفقود شدن پرسشنامه و…) قابل بهره گیری نمی باشند، لذا برای جلوگیری از کاهش حجم نمونه، در مجموع تعداد400  پرسشنامه تکثیر و توزیع گردید و پس از کنار گذاشتن پرسشنامه های مخدوش، در نهایت 387 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

برای پخش پرسشنامه ها, در 3 ماه تابستان 92, حدود 10 بار به ماسوله مراجعه شده, که 5 بار آن, در ایام تعطیلات هفته بوده و 5 روز دیگر, در روزهای غیر تعطیل, برای پخش پرسشنامه ها به آنجا مراجعه نمودیم.

[1] Kerjeci & Morgan

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی(اصلی)

مطالعه روابط میان ارزش ویژه ی برند مقصد گردشگری, رضایت و وفاداری گردشگران, در شهرک توریستی ماسوله

1-4-2 سایر اهداف

  • مطالعه تأثیر آگاهی از مقصد بر تصویر و کیفیت درک شده ی مقصد
  • مطالعه تأثیر تصویر مقصد بر کیفیت درک شده از مقصد
  • مطالعه تأثیر تصویر مقصد بر رضایت گردشگران
  • مطالعه تأثیر کیفیت درک شده ی مقصد بر رضایت گردشگران
  • مطالعه تأثیر تصویر مقصد بر وفاداری به مقصد
  • مطالعه تأثیر کیفیت درک شده ی مقصد بر وفاداری به مقصد