سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر بازاریابی ارتباط مند در رضایت مشتریان نمایندگی های بیمه البرز

قسمتی از متن پایان نامه :

) قلمرو پژوهش :

تقریباً تمام تحقیقات اجتماعی عناصری از گذشته را مورد توجه قرار می دهند،حتی اگر موضوع در زمان حال در جریان باشد.پس عموماً لازم می باشد اطلاعاتی درمورد گذشته وزمینه محیط مورد پژوهش (گروه ،سازمان ،محله)بدست آورد(خاکی،1384،ص21).

ضرورت اظهار قلمرو زمانی بیشتر از آن جهت می باشد که خواننده در نهایت با در نظر داشتن مقطع زمانی که پژوهش انجام شده می باشد می تواند در ارتباط با تحلیل ها واستنتاج هایی که پیرامون فرضیه ها صورت گرفته می باشد برداشته های بهتری پیدا کند (خاکی،1384،ص 23).

پس قلمرو موضوعی،مکانی وزمانی پژوهش حاضر عبارتند از:

قلمرو زمانی پژوهش:

دوره زمانی جمع آوری داده های این پژوهش از زمستان 1391 تا تابستان 1392 بوده می باشد.

قلمرو مکانی پژوهش:

قلمرو مکانی این پژوهش نمایندگی های بیمه البرز شهرستان رشت می باشد.

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف پژوهش به سه دسته تقسیم شده می باشد که عبارتند از : 1- اهداف کلی 2-اهداف ویژه 3- اهداف کاربردی

اهداف کلی:

مطالعه تاثیر بازار یابی ارتباط مند بررضایت مشتریان بیمه می باشد.

اهداف ویژه :

سنجش متغییر های موجود در پژوهش در قالب یک مدل علّی

سنجش اثر تأثیر اعتماد بر رضایت مشتریان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سنجش اثر تأثیر تعهد بر رضایت مشتریان

سنجش اثر تأثیر ارتباطات بر رضایت مشتریان

سنجش اثر تأثیر مدیریت تعارض بر رضایت مشتریان

سنجش اثر تأثیر شایستگی بر رضایت مشتریان

اهداف کاربردی :

اگر این فرضیه ها به اثبات رسید می توان اینگونه نتیجه گرفت که شرکتهای خدماتی به خصوص شرکتهای بیمه می توانند با جلب رضایت مشتریان خود آنها را حفظ نموده همچنین از هزینه های مربوط به یافتن مشتریان جدید جلوگیری نموده وحتی این مشتریان راضی را به مشتریانی وفادار که می توانند در آینده به عنوان مدافع منافع شرکت که حتی تأثیر  تبلیغاتی را هم برای شرکت بازی می کنند به حساب آورد.