شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه روابط میان ارزش ویژه ی برند مقصد گردشگری, رضایت و وفاداری

قسمتی از متن پایان نامه :

روش پژوهش و ابزار جمع آوری داده ها

در این پژوهش، به اقتضای ماهیت کار، طرح پژوهش از نوع مقطعی و با ابزار پرسشنامه خواهد بود. در پژوهش پیمایشی از نوع مقطعی، نه تنها به منظورتوصیف و شناسایی بلکه برای تعیین همبستگی بین متغیرها در زمان انجام پژوهش نیز به کار می رود. (کرلینجر،1366: 26)

البته بایستی توجه داشت که نتایج به دست آمده از طرح مقطعی در زمان اجرای پژوهش درست می باشد و با گذشت زمان تغییر می کند.

3-4-1 پرسشنامه

پرسسشنامه به عنوان یکی از متداول ترین ابزار ها جمع آوری اطلاعات در تحقیقات پیمایشی، عبارتی می باشد از مجموعه ای از پرسشنامه هدف مدار که با بهره گیری از مقیاس های گوناگون ، نظر دیدگاه و بینش یک فرد پاسخگو را مورد سنجش قرار می دهد. در ساختن یک پرسشنامه بایستی به چهار جنبه توجه گردد:

الف ) انتخاب موضوع سوال ها

ب) محتوای سوال

ج )جمله بندی پرسش ها

د) انتخاب نوع سوال ( خاکی,1382 : 242 )

3-4-2 معرفی پرسشنامه

پرسشنامه ی پژوهش حاضر, با تلفیق بخش هایی از چندین پرسشنامه, حاصل شده می باشد. برای سنجش تصویر برند, از 11 سوال (سوالات 16-6) برگرفته از مقاله ی “عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند در مقصد گردشگری شهر یزد” بهره گیری شده می باشد, که خود برگرفته از تحقیقات Koneknik, 2006, Etchner and Ritchie 1993 و Walmsley and Jenkins 1993 می باشند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی(اصلی)

مطالعه روابط میان ارزش ویژه ی برند مقصد گردشگری, رضایت و وفاداری گردشگران, در شهرک توریستی ماسوله

1-4-2 سایر اهداف

  • مطالعه تأثیر آگاهی از مقصد بر تصویر و کیفیت درک شده ی مقصد
  • مطالعه تأثیر تصویر مقصد بر کیفیت درک شده از مقصد
  • مطالعه تأثیر تصویر مقصد بر رضایت گردشگران
  • مطالعه تأثیر کیفیت درک شده ی مقصد بر رضایت گردشگران
  • مطالعه تأثیر تصویر مقصد بر وفاداری به مقصد
  • مطالعه تأثیر کیفیت درک شده ی مقصد بر وفاداری به مقصد