سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه روابط میان ارزش ویژه ی برند مقصد گردشگری, رضایت و وفاداری

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

پژوهشگر پس از اینکه روش پژوهش خود را مشخص نمود و با بهره گیری از ابزارهای مناسب، داده های مورد نیاز را برای آزمون فرضیه های خود جمع آوری نمود، نوبت آن فرا می رسد که با بهره گیری از تکنیک های آماری مناسبی که با روش پژوهش، نوع متغیرها و… سازگاری دارد، داده های جمع آوری شده را دسته بندی و تجزیه و تحلیل نماید و در نهایت فرضیه هایی را که تا این مرحله او را در پژوهش هدایت کرده اند در بوته آزمون قرار دهد و تکلیف آن ها را روشن کند و سرانجام بتواند پاسخی (راه حلی) برای پرسشی که پژوهش (تلاشی سیستماتیک برای بدست آوردن آن بود) بیابد. (خاکی، ص 304-303 : 1382)

 

4-2 توصیف متغیرهای زمینه ای پژوهش:

4-2-1- توزیع پاسخگویان برحسب جنسیت

 

جدول(4-1) توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب جنسیت

جدول فوق به مطالعه گویه های مؤلفه ی آگاهی به تفکیک جنسیت پرداخته می باشد. گویه ی اول نشان می دهد که 1/56 درصد زنان و 6/52 درصد مردان در مورد شهرک ماسوله به عنوان یک مقصد گردشگری چیزهایی شنیده اند و تنها 1 درصد از هر دو گروه گزینه “کاملاً مخالفم” را پاسخ گفته اند.

1/48 درصد زنان و 3/44 درصد مردان اظهار کرده اند که می توانند ویژگی های شهرک توریستی ماسوله را به عنوان یک مقصد گردشگری از دیگر مقاصد گردشگری تشخیص دهند.

در گویه ی سوم، 9/51 درصد از پاسخگویان و 9/47 درصد از پاسخگویان مرد اظهار کرده اند که بعضی از ویژگی های ماسوله با شنیدن نام آن به سرعت به ذهن شان می آید.

تقریباً 80 درصد از پاسخگویان اظهار کرده اند, در به تصویر کشیدن شهرک ماسوله در ذهن, مشکلی ندارند.

86 درصد از پاسخگویان زن و 80 درصد از مردان, می توانند سمبل یا لوگویی را از شهرک ماسوله به عنوان یک مقصد گردشگری به یاد بیاورند.

گویه های 1 تا 5 با همدیگر ترکیب compute (ترکیب) گردیدند و مؤلفه ی آگاهی را ساختند. سپس برای سنجش آن، مؤلفه ی تازه ساخته شده در سه سطح Recode (کدگذاری مجدد) گردید و در جدول زیر اندازه آن نشان داده می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی(اصلی)

مطالعه روابط میان ارزش ویژه ی برند مقصد گردشگری, رضایت و وفاداری گردشگران, در شهرک توریستی ماسوله

1-4-2 سایر اهداف

  • مطالعه تأثیر آگاهی از مقصد بر تصویر و کیفیت درک شده ی مقصد
  • مطالعه تأثیر تصویر مقصد بر کیفیت درک شده از مقصد
  • مطالعه تأثیر تصویر مقصد بر رضایت گردشگران
  • مطالعه تأثیر کیفیت درک شده ی مقصد بر رضایت گردشگران
  • مطالعه تأثیر تصویر مقصد بر وفاداری به مقصد
  • مطالعه تأثیر کیفیت درک شده ی مقصد بر وفاداری به مقصد