مطالعه سیاست‏های تقسیم سود در شرکت‏هایی که در گزارشگری مالی خود مرتکب تقلب شده ‏اند

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

3-6 نحوه طبقه ‏بندی تجدید ارائه ‏ها به متقلبانه و غیر متقلبانه

بادرچروهمکاران (2012) به معرفی وتبیین مدلی برای شناسایی رفتارهای متقلبانه درگزارشگری مالی شرکت‌هابراساس مقایسه رقم سوداولیه وسودتجدیدارایه شده نمودند،ایشان شرکت‌ها را به دودسته شرکت‌هایی که باهدف افزایش سودرفتارگزارشگری مالی متقلبانه داشته‌اندوشرکت‌هایی که باهدف کاهش سوداقدام به گزارشگری مالی متقلبانه می‌نمودند،تقسیم می‌نماید.

شرکت‌هایی که باهدف افزایش سودرفتارگزارشگری مالی متقلبانه داشته‌اند درصورتی درطبقه شرکت‌های دارای رفتارمتقلبانه قرار می‌گیرندکه ارایه رقم اولیه سودتوسط ایشان منجربه دستیابی آن‌هابه پیشبینی‌های انجام شده در ارتباط باسودشان شده باشداماارایه رقم تجدیدارایه شده سودتوسط ایشان نشانگرآن باشدکه مبالغ پیشبینی شده قابل حصول نبوده اند. به زبان ریاضی اگررقم سوداولیه (OI)یک شرکت از رقم سودتجدیدارایه شده (RI) آن بیشترباشد،آنگاه چنانچه سوداولیه بیشترازسودپیشبینی شده (MF) وسودتجدیدارایه شده کمترازسودپیشبینی شده (MF) باشدآن شرکت درزمره شرکت‌هایی قرارمی‌گیردکه درگزارشگری مالی خویش رفتارمتقلبانه بروزداده‌اند.

OIit≥FIit>RIit

آن چیز که گفته شددرمجموع بهای معنی می باشد که شرکت توانسته می باشد بابروزرفتارهای متقلبانه واعمال اختیاردرفرآیندگزارشگریاز طریق انتخاب اقلام تعهدی اختیاری که منجر به افزایش سود شده باشد، دردوره زمانیt به تحقق پیشبینی خوددرخصوص سودحسابداری بپردازد در حالیکه ارقام تجدید ارائه شده نتوانسته باشد در سال tیا سال t+1 به پیش‌بینی‌های مدیران دست‏یابد (که دردوره بعدگزارش شده وتحت تاثیرانگیزه‌های متقلبانه مدیران شرکت نیستند) و اقلام تجدید ارائه شده نشان دهنده آن باشدکه چنین پیشبینی دست یافتنی نبوده می باشد.

برای شرکت‌هایی که باانگیزه افزایش سوداقدام به سو بهره گیری ازانعطافپذیری که گزارشگری مالی دراختیارایشان قرارمی‌دهد،کرده‌اندمی‌تواندوحالت دیگرنیزدرنظرگرفت که درهردوی این حالت‌ها باوجودبیشتربودن مبلغ سوداولیه ازسودتجدیدارایه شده،شرکت به عنوان عضوی ازمجموعه شرکت‌هایی که رفتارمتقلبانه ازخودبروزداده‌اندطبقه بندی نمی‌گردد.

  • MFjt≤OIjt> RIjt یا 2) MFjt> OIjt> RIjt

درهردوی این حالت‌هاباوجودی که رقم سوداولیه ازرقم سودتجدیدارایه شده بیشتر می باشد اماتلاش شرکت برای سو بهره گیری ازانعطافپذیری وقدرت انتخابی که برای گزارشگری مالی دردسترس بوده،ازمنظرحصول پیشبینی‌هابی تاثیرباقیمانده می باشد. ارتباط(1)نشانگرآن می باشد که هم سوداولیه وهم سودتجدیدارایه شده،هردو،بیشترازرقم سودپیشبینی شده بوده‌اندورابطه(2)نشانگرآن می باشد که هم سوداولیه وهم سودتجدیدارایه شده،هردو،کمترازرقم سودپیشبینی شده بوده‌اند.

شرکت‌هایی که باهدف کاهش سود رفتارگزارشگری مالی متقلبانه بروزداده‌اند رانیزمی‌توان همانندشرکت‌های زیرمجموعه اول موردبررسی قرارداده، ومشخص نمودآیاایشان درگزارشگری مالی خویش رفتارمتقلبانه داشته‌اندیا خیر.ازدیدگاه بادرچروهمکاران (2012) شرکتی درزمره شرکت‌های برخورداراز رفتارفرصت‌طلبانه قرارمی‌گیردکه همزمان شرایط زیردررابطه باآن مصداق داشته باشد:

RIjt<OIjt≥MFjt               3)

Adj_IBES_Actualjt+1≥MFtt+1<IBES_Actualjt+1        4)

در روابط بالاMFtt+1آخرین پیش‌بینی سود توسط مدیران برای سال t+1 می باشد که قبل از انتشار صورت‌های مالی سالtاست،IBES_Actualjt+1سود واقعی مربوط به سالt+1 و همچنینAdj_IBES_Actualjt+1برابر با سود واقعی سالt+1که با در نظر داشتن مدیریت سود در سالtتعدیل شده می باشد (یعنی سود واقعی سالt+1به اضافه سود تجدید ارائه شده سالt،منهای سود اولیه سال‏‏ t‏).با بهره گیری از این تعدیل، سودهایی محاسبه می شوند، که می‌بایست در سالtگزارش می‌گردید اما شرکت آن‌ها را گزارش نکرده و مدیریت سود وارونه (کاهشی) شده می باشد.

محاسبه این مبلغ بادرنظرگرفتن این فرض شکل میگیرد که اگرسوددوره t تجدیدارایه نشده بودیابه عبارت دیگردرصورتی که اثرات بروزرفتارهای متقلبانه دردوره tهیچ‌گونه تاثیری برسودگزارش شده دردوره t+ 1 نمی‌داشت آنگاه چه رقمی به عنوان سوددورهt+ 1 گزارش می‌گردید.

برقراربودن ارتباط(3) به معنی آن می باشد که شرکت باوجودتلاش برای کاهش سودخودتوانسته پیشبینی‌های مربوط به سودرامحقق سازد. بدیهی می باشد که درشرایط رقابتی بازارهای سرمایه هیچ شرکتی تمایل به کاهش دادن سودخودنداردمگرآن که کاستن ازسودرادارای منافع ومزایای بالقوه وپنهان بداند. یکی ازمزایای کاستن سوددوره جاری بااعمال اختیاردر ارتباط بااقلام تعهدی،انتقال سودبه دوره آتی به قصدمحقق ساختن پیشبینی‌های به اقدام آمده در ارتباط باآن دوره،به همان شکل که ارتباط (4) به تبیین آن پرداخته،می باشد. روابط (3) و (4) درکنارهم نشان گرآن هستندکه شرکت به موازات کاستن ازسودواقعی دوره جاری توانسته پیشبینی دوره جاری رامحقق سازدوهمزمان،باانتقال بخشی ازسوددوره جاری به دوره آتی(Rjt>Ojt) پتانسیل لازم برای محقق ساختن پیشبینی دوره آتی رانیزفراهم آورد ( Adj_IBES_Actualjt+1≥MFtt+1).

همانگونه که اظهار گردید از منظربادرتچروهمکاران(2012)درخصوص شرکت‌هایی که رفتارمتقلبانه ایشان به قصدکاهش سودگزارش شده دردوره جاری مجال بروزمی‌یابد،تاثیری که بروزاین رفتارهابرگزارش سوددردوره آتی وتحقق سودپیشبینی شده آن دوره دارد،عامل مهمی درتشخیص متقلبانه بودن یانبودن رفتارگزارشگری مالی شرکت به شمارمی‌رود. براین اساس درصورت وجود هر دو شرط زیررفتارگزارشگری مالی شرکت متقلبانه تلقیمی‌گردد:

RIjt<OIjt≥MFjt               5)

Adj_IBES_Actualjt+1≥MFtt+1<IBES_Actualjt+1        6)

ازدیدگاه بادرچروهمکاران (2012)چنان چه شرایط زیربرای شرکتی برقرارباشدنمی‌توان آن شرکت رادرزمره شرکت‌هایی که رفتارمتقلبانه داشته‌اندقلمدادنمود:

RIjt>MFjt>OIjt

به اعتقادایشان همواره ترجیح زمانی ومطلوبیت مدیران به شکلی می باشد که تمایل دارنددرصورت امکان پیشبینی‌های انجام شده رادراولین فرصت زمانی ممکن محقق سازند. پس هنگامی‌که امکان محقق ساختن پیشبینی‌هادردوره جاری وجودداشته باشندتمام کوشش خویش رامعطوف به ارایه گزارش‌هایی می‌نمایندکه نشان گراین امرباشد. دراین وضعیت تنهادرصورتی که مدیریت شرکت ازبرخی واقعیات موجودغافل مانده یادرکاربرداصول واستانداردهای پذیرفته شده حسابداری دچاراشتباه گردد،ممکن می باشد سودتجدیدارایه شده بیش ازسوداولیه گزارش شودکه درهرحال هیچ‌کدام ازاین حالت‌هانشان گربروزرفتارهای متقلبانه درگزارشگری مالی نیستند.

در جدول شماره (3-1) اختصار روش انتخاب نمونه متقلبانه وغیرمتقلبانه در حالت‏های افزایشی و کاهشی به تبیین زیر ارائه گردیده می باشد، که در این پژوهش مقصود از انگیزه‌های متقلبانه و همچنین انگیزه‏های غیر متقلبانه مدیریت، تمامی حالت (چه افزایشی و چه کاهشی) می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش‌های پژوهش

1- چه ارتباط‏ ای بین گزارشگری مالی متقلبانه و سیاست تقسیم سود شرکت‏ها هست؟

2- چه ارتباط‏ ای بین گزارشگری مالی متقلبانه و سطح سود تقسیمی شرکت‏ها هست؟

مطالعه سیاست‏های تقسیم سود در شرکت‏هایی که در گزارشگری مالی خود مرتکب تقلب شده ‏اند

پایان نامه - تز - رشته حسابداری