عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه سیاست‏های تقسیم سود در شرکت‏هایی که در گزارشگری مالی خود مرتکب تقلب شده ‏اند

قسمتی از متن پایان نامه :

4-4 نتایج آزمون فرضیه‌‏های پژوهش

فرضیه نخست پژوهش اظهار می‏کند ” با طبقه‏بندی تجدید ارائه صورت سود و زیان در دو گروه فرصت‏طلبانه و غیر فرصت‏طلبانه، می‏توان ارتباط معناداری بین سود تقسیمی و تجدید ارائه (به عنوان معیاری از گزارشگری مالی متقلبانه) نظاره نمود”. نمونه مورد بهره گیری در این آزمون شامل کلیه شرکت‏هایی می باشد که در طی دوره پژوهش اقدام به تجدید ارائه صورت‏های مالی خود نموده‏اند. به این ترتیب، متغیر وابسته (Restate) به این شکل تعریف شده‏می باشد؛ اگر نظاره شرکت-سال در گروه غیر فرصت‏طلبانه قرار گرفته‏می باشد عدد یک و در صورتی که در گروه فرصت‏طلبانه قرار داشته باشد عدد صفر را اختیار خواهد نمود.

همانگونه که نتایج مربوط به ستون مدل (1) جدول (4-3) نشان می‏دهد، ضریب برآوردی برای متغیرنشان دهنده توزیع یا عدم توزیع سود سهام (DIV) مثبت (865/0) و در سطح اطمینان 95% معنادار می باشد. با در نظر داشتن نحوه تعریف متغیرهای تقسیم سود و تجدید ارائه، این یافته به این معنی می باشد که چنانچه ازمعیارارائه مجددصورت سودوزیان ناشی از انگیزه‏های غیر فرصت‌طلبانه مدیریت به عنوان شاخص با کیفیت بودن سوداستفاده‌گردد و تجدید ارائه‏های فرصت‏طلبانه را به عنوان معیار بی‏کیفیت بودن سود در نظر گرفت، می‏توان بین تقسیم سود و تجدید ارائه به عنوان معیاری از کیفیت سود ارتباط معناداری نظاره نمود که مطابق نظریه‏ها و تحقیقات موجود می باشد. بدین ترتیب فرضیه‏ اول پژوهش در سطح خطای 5% تایید می‏گردد. همچنین متغیر‏های کنترلی اندازه شرکت (SIZE)، بازده دارایی‏ها (ROA)، تأمین مالی خارجی (FIN) و اهرم مالی (LEV) ارتباط مثبت و معنادار و متغیر‏ انحراف معیارجریان نقد عملیاتی(CFO_STD) ارتباط منفی و معناداری با کیفیت سود دارند. به این معنی که مقادیر بزرگ‏تر اهرم مالی واندازه شرکت می‌تواندهزینه‌های نمایندگی رابکاهدومانع رفتارهای فرصت‌طلبانه مدیران گردد. بر اساس شواهدی که بارتونووایمر (2004) ارائه می‏کنند انگیزه‌ی مدیران جهت گزارشگری باکیفیت بالاباافزایش میزانبدهی‌هاافزایش می‏یابد. همچنین علامت متغیر انحراف معیارجریان نقد عملیاتی مطابق تفسیر ارائه شده توسط هری بارونیکولز (2007) منفی می باشد، به این معنی که در زمان کاهش نوسانات جریان‏های نقدی عملیاتی، مدیریت سود نیز کاهش‏یافته و کیفیت سود افزایش می‏یابد.

فرضیه دوم پژوهش اظهار می‏کند “با طبقه‏بندی تجدید ارائه صورت سود و زیان در دو گروه فرصت‏طلبانه و غیر فرصت‏طلبانه، می‏توان ارتباط معناداری بین سطح سود تقسیمی و تجدید ارائه (به عنوان معیاری از گزارشگری متقلبانه) نظاره نمود”. نتایج حاصل از آزمون این فرضیه با برآورد مدل (2) در جدول (4-3) نظاره می‏گردد. همانگونه که نتایج نشان می‏دهد، ضریب برآوردی برای متغیر سطح توزیع سود (BDIV) برابر با 568/0 می باشد که در سطح خطای 05/0 معنادار می باشد. علامت مثبت ضریب برآوردی برای متغیر سطح تقسیم سود به این معنی می باشد که گروه شرکت‏های موجود در نمونه غیر فرصت‏طلبانه، در مقایسه با گروه فرصت‏طلبانه از سطح توزیع سود بالاتری برخوردارند. بدین ترتیب فرضیه‏ دوم پژوهش در سطح خطای 5% تأیید می‏گردد. همچنین متغیر‏های کنترلی اندازه شرکت (SIZE)، بازده دارایی‏ها (ROA)، تأمین مالی خارجی (FIN) و اهرم مالی (LEV) ارتباط مثبت و معنادار و متغیر‏ انحراف معیارجریان نقد عملیاتی(CFO_STD) ارتباط منفی و معناداری با کیفیت سود دارند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش‌های پژوهش

1- چه ارتباط‏ ای بین گزارشگری مالی متقلبانه و سیاست تقسیم سود شرکت‏ها هست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- چه ارتباط‏ ای بین گزارشگری مالی متقلبانه و سطح سود تقسیمی شرکت‏ها هست؟

مطالعه سیاست‏های تقسیم سود در شرکت‏هایی که در گزارشگری مالی خود مرتکب تقلب شده ‏اند

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید