مطالعه عوامل موثر بر تجهیز و تخصیص منابع بانکی بانک پارسیان

قسمتی از متن پایان نامه :

3-17 مراحل مطالعه فرضیات آماری

3-17-1 مطالعه ضریب همبستگی بین متغیرهای مستقل و متغیرهای وابسته و مطالعه  معنی دار ضرایب

در این مرحله ضریب همبستگی پیرسن بین متغیر وابسته و متغیر مستقل محاسبه شده که بوسیله علامت ضریب همبستگی نوع ارتباط (مستقیم یا معکوس) مشخص می گردد همچنین معنی داری آن بوسیله مقدار احتمال مورد مطالعه قرار می گیرد که مقادیر  احتمال کوچکتر از (05/0) بیانگر وجود ارتباط معنی دار می باشند.

3-17-2 مطالعه نوع و شدت روابط بر اساس نمودارهای پراکنش

در این مرحله نمودارهای پراکنش بین متغیرهای وابسته ومتغیرهای مستقل رسم می شوند. اگر توده مشاهدات اطراف نیمساز ربع اول و سوم باشند می توان ارتباط مستقیم و اگر توده مشاهدات اطراف نیمساز ربع دوم و چهارم باشند می توان ارتباط معکوس بین متغیر مستقل و وابسته را نتیجه گرفت. بعلاوه ضریب تعیین خط رگرسیون ساده بیانگر در صد تغییراتی از متغیرهای وابسته که توسط آن متغیر مستقل قابل توصیف می باشد.

3-17-3 مطالعه فرضیات زیر بنایی

در این مرحله به مطالعه صحت فرضیات زیر بنایی شامل همگنی واریانس، نرمالیتی، استقلال باقیمانده ها بین متغیرهای مستقل می پردازیم.

1- از نمودار پراکنش باقیمانده های استاندارد شده پیش روی پیش بینی های استاندارد شده برای مطالعه همگنی واریانس بهره گیری می کنیم که وجود تقارن حول خط صفر در نمودار مذکور نشاندهنده همگنی در واریانس می باشد.

2- برای مطالعه نرمالیتی از آزمون کولموگروف- اسمیرنف[1] بهره گیری می کنیم. اگر مقدار احتمال مربوط به این آزمون بزرگتر از (05/0) باشد با اطمینان 95% می توانیم نرمال بودن باقیمانده ها را مورد تأیید قرار دهیم.

  • برای مطالعه استقلال باقیمانده ها از آماره دوربین واتسن بهره گیری می کنیم. اگر مقدار آماره دوربین واتسن نزدیک به عدد 2 باشد می توانیم استقلال باقیمانده ها را بپذیریم.

[1] Kalmogorov – Smiranov

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

1: عوامل موثر برتجهیز و تخصیص منابع کدامند؟

2: راهکارهای مناسب جهت افزایش منابع و تخصیص کدامند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه عوامل موثر بر تجهیز و تخصیص منابع بانکی بانک پارسیان93

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید