مطالعه عوامل موثر بر تجهیز و تخصیص منابع بانکی بانک پارسیان

قسمتی از متن پایان نامه :

1-4 اهداف پزوهش:

1-4-1 هدف کاربردی:

جهت بهره گیری در پژوهش و توسعه بازار بانک پارسیان جهت دستیابی به تحقق اهداف در زمینه جذب و تخصیص منابع

1-4- 2  اهداف اصلی:

1:شناسایی عوامل موثر بر تجهیز و تخصیص منابع بانکی

2:ارائه راهکارهای مناسب جهت بهبود وضیعت عملکرد شعب بانکی

1-4- 3 اهداف فرعی:

1: مطالعه وضیعت تجهیز و تخصیص منابع بانکی

1-5 نوآوری پژوهش

در تحقیقات مشابه بیشتر عوامل موثر بر جذب منابع مطالعه شده می باشد که در این پژوهش علاوه بر تجهیز ، تخصیص منابع بانکی نیز مورد مطالعه قرار گرفته می باشد .

در تحقیقی که آقای رازانی انجام داده اند رفتار کارکنان و تعداد شعب را مهمترین عامل در جذب و تخصیص منابع عنوان کرده اند اما در پژوهش حاضر به علاوه دو متغیر عواملی تاثیر عواملی زیرا تعداد پرسنل ، جایگاه جغرافیایی شعب ، مدیریت نقدینگی ، مدیریت هزینه و کیفیت خدمات نیز بر تجهیز و تخصیص منابع اثبات گردید .

1-6 فرضیات پژوهش

1-6-1 فرضیات اصلی

1-  بین مدیریت نقدینگی، مدیریت هزینه، درجه شعبه، تعداد پرسنل و کیفیت خدمات ارائه شده با تجهیز منابع ارتباط ی معناداری وجود ندارد.

2-  بین مدیریت نقدینگی، مدیریت هزینه، درجه شعبه، تعداد پرسنل و کیفیت خدمات ارائه شده با تخصیص منابع ارتباط ی معناداری هست.

1-6-2 فرضیات فرعی:

1- بین مدیریت نقدینگی با تجهیز منابع ارتباط ی معناداری هست.

2-  بین مدیریت هزینه با تجهیز منابع ارتباط ی معناداری هست.

3- بین درجه شعبه با تجهیز منابع ارتباط ی معناداری هست.

4-  بین تعداد پرسنل با تجهیز منابع ارتباط ی معناداری هست.

5- بین کیفیت خدمات ارائه شده با تجهیز منابع ارتباط ی معناداری هست.

6- بین مدیریت نقدینگی با تخصیص منابع ارتباط ی معناداری هست.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

7-  بین مدیریت هزینه با تخصیص منابع ارتباط ی معناداری هست.

8- بین درجه شعبه با تخصیص منابع ارتباط ی معناداری هست.

9- بین تعداد پرسنل با تخصیص منابع ارتباط ی معناداری هست.

10- بین کیفیت خدمات ارائه شده با تخصیص منابع ارتباط ی معناداری هست.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

1: عوامل موثر برتجهیز و تخصیص منابع کدامند؟

2: راهکارهای مناسب جهت افزایش منابع و تخصیص کدامند.

مطالعه عوامل موثر بر تجهیز و تخصیص منابع بانکی بانک پارسیان93

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید