مطالعه سیاست‏های تقسیم سود در شرکت‏هایی که در گزارشگری مالی خود مرتکب تقلب شده ‏اند

قسمتی از متن پایان نامه :

2-6 معیارهای ارزیابی کیفیت سود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با در نظر داشتن آن چه در ادبیات آمده می باشد، به عنوان مثال پژوهش ویسوکی[1] (2006)؛ اسکیپر و وینسنت[2] (2003)؛ ارتباط منفی بین مدیریت سود و کیفیت سود هست که نشان می‌دهدمعیارهای پذیرفته‌شده برای کشف مدیریت سود، در جهت کشف کیفیت سود نیز مورد بهره گیری قرار می‌گیرد(فارینها و موریرا[3]، 2007).

اسکیپر و وینسنت معیارهای ارزیابی کیفیت سود و اجزای مربوط به آن را به صورت زیر طبقه‌بندی نموده‌اند:

  1. سری زمانی ویژگی‌های سود که شامل ماندگاری، پیش‌بینی کنندگی و تغییرپذیری می باشد.
  2. ارتباط میان سود، جریان‌های نقد و اقلام تعهدی که شامل نسبت جریان‌های نقد عملیاتی به سود، تغییر در جمع اقلام تعهدی، برآورد مستقیم اقلام تعهدی غیرعادی (اختیاری) با بهره گیری از عناصر حسابداری و برآورد مستقیم ارتباط اقلام تعهدی با جریان‌های نقدی می باشد.
  3. ویژگی‌های کیفی مقرر در مبانی نظری هیات استانداردهای حسابداری مالی که شاملی مربوط بودن، قابل‌اتکا بودن و قابل‌مقایسه بودن می باشد.
  4. تصمیمات اجرایی که شامل قضاوت‌ها و برآوردهای الزامی و مغرضانه به عنوان معیار معکوس برای کیفیت سود می باشد (اسکیپر و وینسنت، 2003).

سود می‌تواند مجموع جریان‌های نقد ناشی از عملیات و اقلام تعهدی باشد؛ که هر دو این عناصر می‌توانند برای رسیدن به اهداف سود، دستکاری شوند. اگرچه بر اساس ادبیات، برای مثال تحقیقات هیلی (1985)؛ دیفاند و جیامبالوو[4] (1994) تأییدمی‌کنند که اقلام تعهدی انعطاف‌پذیری بیشتر و هزینه‌های مدیریتی کمتری نسبت به جریان‌های نقد دارد. به همین علت بیشتر مدل‏ها پیرامون عناصر تعهدی ساخته شده‌اند(فارینها و موریرا، 2007).

مدل‏های تعهدی مورد تصریح در ادبیات، از یک مدل ساده در برگیرنده کل تعهدات (دی آنجلو[5]، 1986)تا مدل‏های اقتصاد سنجی با ویژگی‌های بسیار پیچیده را شامل می گردد. با این حال مقایسه برآورد تعهدات بر اساس مدل‏های مختلف، به عنوان مثال مدل توماس و ژانگ (2000)نشان می‌دهد که تفاوت معناداری بین مدل‏های پیچیده[6] و غیر پیچیده[7] وجود ندارد؛ شاید به همین دلیل یک راه حل کاملاً ساده مانند مدل جونز[8] (1991)، هنوز پس از یک دهه در میان مدل‏های پیچیده قابلیت بهره گیری دارد (فارینها و موریرا، 2007).

مطالعات اولیه برایاندازه‌گیری کیفیت اقلام تعهدی از معیارهای ساده‌ای مانند مجموع اقلام تعهدی (هیلی، 1985)و تغییرات در مجموع اقلام تعهدی (دی آنجلو، 1986)بهره گیری می‌کردند. مطالعات جدیدتر برای برآورد سطح عادی اقلام تعهدی از رگرسیون اقلام تعهدی و متغیرهای مالی خاصی که مربوط به اقلامتعهدی عادی هستند (مانند تغییرات درآمد، سود عملیاتی و یا جریان نقدی عملیاتی) بهره گیری می‌کنند. به طوری که باقیمانده آن رگرسیون نشان‌دهنده‌ی اقلام تعهدی غیرعادی می باشد. به گونه کلی اقلام تعهدی غیرعادی شاخصی برای برآورد کیفیت اقلام تعهدی می باشد. محققان متعددی از باقیمانده رگرسیون برای برآورد اقلام تعهدی غیرعادی (کیفیت اقلام تعهدی) بهره گیری کرده‏اند(دیچو و همکاران، 1995، گوی و همکاران، 1996، توماس و ژانگ، 2000، کوتاری و همکاران، 2005).

شفافیت سود معیاری از کیفیت بالای سود می باشد.بارس و همکاران شفافیت سود را تغییر هم زمان سود و تغییر در سودآوری با بازده سهام تعریف کرده‌اند و برای اندازه‌گیری شفافیت سود از ارتباط سود و بازده سهام شرکت بهره گیری کرده‌اند، به گونه‌ای که اگر سود و تغییر در سود با بازده سهام به گونه هم زمان تغییر کند (با در نظر گرفتن شاخص R2) سود شرکت شفاف می باشد.

آزمون مربوط بودن سود به ارزش سهام یکی از رویکردهای تعریف عملیاتی مربوط بودن و قابلیت اتکای مورد نظر هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی می باشد. زیرا ارقام حسابداری (سود) در صورت مربوط به ارزش سهام خواهد بود که توان تبیین تغییرات بازده سهام را داشته باشد. در این صورت در ارزیابی سهام برای سرمایه‌گذاران مفید بوده و مربوط به تصمیم‌گیری خواهد بود. همچنین این ارقام به اندازه‌ای قابلیت اتکا دارد که در قیمت سهام منعکس گردد(کردستانی و مجدی، 1386).

به موقع بودن سود به عنوان یکویژگی کیفی مبتنی بر این ایده می باشد که سود حسابداری درصدد اندازه‌گیری سود اقتصادی می باشد که به عنوان تغییر در ارزش بازار سهام تعریف می گردد. قدرت توضیحی سود در رگرسیون معرف به موقع بودن سود می باشد. به موقع بودن بین بازده مثبت و منفی فرق قائل نمی‌گردد(کردستانی و مجدی، 1386).

محافظه کاری توانایی سود حسابداری برای انعکاس سود اقتصادی (بازده مثبت سهام)و زیان اقتصادی (بازده منفی سهام) را نشان می‌دهد. تاکید محافظه کاری بر فرق قائل شدن بین بازده‌های مثبت و منفی سهام (سود و زیان اقتصادی) می باشد.این ویژگی کیفی سود به تبعیت از پژوهش فرانسیس و همکاران[9] (2004)و باسو[10](1997)محاسبه‌شده می باشد (کردستانی و مجدی، 1386).

از دیگر معیارهای کیفیت سود پایداری سود می باشد. سودی که ناشی از فعالیت‌های غیرعادی و غیرمترقبه نباشد از پایداری بیشتری برخوردار می باشد. به بیانی دیگر قابلیت دوام و تکرارپذیری سود به عنوان پایداری سود تعریف می گردد(خواجوی و نظامی، 1384).

قابلیت پیش‌بینی سود به توانایی سود در پیش‌بینی خود تعریف می گردد. این ویژگی کیفی سود توسط تحلیل گران مالیارزش‌گذاری شده و از اجزای ضروری مدل‏های ارزشیابی به حساب می‌آید (کردستانی و مجدی، 1386).

ارائه مجدد صورت سود و زیان[11]، بیانگر کشف دستکاری توسط کمیسیون بورس اوراق بهادار (SEC)[12] می باشد. بر اساس شواهد تجربی برای مثال پژوهش ریچاردسون (2003)، در سالی که دستکاری صورت می‌گیرد، اقلام تعهدی بسیاری هست؛ در نتیجه سودهای دستکاری شده کیفیت پایین تری دارند (عاملی، 1388).

[1]Wysocki

[2] Schipper and Vincent

[3] Farinha & Moreira

[4] DeFond and  Jiambalvo

[5]DeAngelo

[6] Sophisticated

[7] Unsophisticated

[8] Jones

[9]Francis, et al.

[10]Basu

[11] Earnings Restatements

[12] Securities and Exchang Commission (SEC)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش‌های پژوهش

1- چه ارتباط‏ ای بین گزارشگری مالی متقلبانه و سیاست تقسیم سود شرکت‏ها هست؟

2- چه ارتباط‏ ای بین گزارشگری مالی متقلبانه و سطح سود تقسیمی شرکت‏ها هست؟

مطالعه سیاست‏های تقسیم سود در شرکت‏هایی که در گزارشگری مالی خود مرتکب تقلب شده ‏اند

پایان نامه - تز - رشته حسابداری