عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه سیاست‏های تقسیم سود در شرکت‏هایی که در گزارشگری مالی خود مرتکب تقلب شده ‏اند

قسمتی از متن پایان نامه :

1-10 تعاریف عملیاتی پاره‌ای از واژه‌های بهره گیری‌شده در پژوهش

تجدید ارائه صورت‏های مالی: هر گاه شرکت متوجه گردد صورت‏های مالی که پیش از این منتشر کرده‏می باشد دارای اشتباهات با اهمیتی می باشد ملزم به اصلاح آنها و انتشار مجدد آنها دارد که به آن تجدید ارائه اتلاق می‏گردد.

تجدید ارائه متقلبانه: تجدید ارائه ای می باشد که علت بروز آن وجود رفتار و انگیزه‏های متقلبانه در مدیریت بوده‏می باشد. برای مثال، مدیریت به مقصود دستیابی به سودهای پیشبینی شده سود را دستکاری کرده و در دوره‏های بعد اقدام به تجدید ارائه صورت‏های مالی خود نموده‏می باشد.

تجدید ارائه غیر متقلبانه: تجدید ارائه‏ای که انگیزه‏های منجر به آن ناشی از اقدامات فرصت‏طلبانه مدیریت نیست.

کیفیت سود: مقصود از کیفیت سود، زمینه بالقوه رشد سود و اندازه احتمال تحقق سودهای آتی می باشد. به بیانی دیگر، ارزش یک سهم تنها به سود هر سهم سال جاری شرکت بستگی ندارد بلکه به انتظارات ما از آینده شرکت و قدرت سودآوری سال‌های آتی و ضریب اطمینان نسبت به سودهای آتی بستگی دارد(جهانخانی و ظریف‏فرد، 1374).کیفیت سود معیاری مهم برای سلامت مالی واحد تجاری به شمار می‌رود و مفهومی چندبعدی می باشد و دارای جنبه‌های متفاوتی می‌باشد و معنی واحدی ندارد (بلووری و همکاران[1]، 2007) از این رو تعاریف مختلف و معیارهای اندازه‌گیری متفاوتی در ارتباط با آن مطرح‌شده می باشد؛ اما یک توافق ضمنی نشان می‌دهد که سودهای دستکاری شده کیفیت پایین‌تری دارند (اسکینر[2]، 2003).

1-11 ساختار پژوهش

فصل اول به اظهار موضوع و اهداف پژوهش و ضرورت انجام آن اختصاص پیدا نمود. فرضیه‌های پژوهش و تعاریف عملیاتی بعضی از واژه‌های بکارگرفته‌شده در پژوهش تشریح گردید. همچنین تبیین مختصری از نمونه، جامعه آماری، نحوه جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌هاارائه گردید.

فصل دوم به ارائه مطالبی در مورد ادبیات موضوع مانند سود، کیفیت سود، تجدید ارائه صورت‏های مالی و نحوه طبقه بندی تجدید ارائه ها آن می‌پردازد. سپس تقسیم سود، نظریه‌های مربوطو عوامل تأثیرگذار بر آن مطرح می گردد. همچنین تحقیقات انجام‌شده در زمینه کیفیت سود و سود تقسیمی اظهار می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فصل سوم مربوط به روش پژوهش می باشد. مباحثی از قبیل تعیین مدل‏های پژوهش به مقصود آزمون فرضیه‌ها، اندازه‌گیری متغیرهای پژوهش، جامعه و نمونه آماری، روش جمع‌آوری اطلاعات مربوط به متغیرهای پژوهش و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها در این فصل بین می گردد.

فصل چهارم مربوط به تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری بدست آمده می‌باشد. در این فصل آغاز به توصیف آزمون‌های آماری پژوهش پرداخته می‏گردد. سپس فرضیه‌ها با بهره گیری از آزمون‌های آماری مورد تحلیل قرار گرفته و نتایج فرضیه‌ها به گونه کامل تشریح می گردد.

فصل پنجم که آخرین فصل پژوهش می باشد، به ارائه اختصار پژوهش، نتیجه‌گیری، محدودیت‌های پژوهش و پیشنهادات مبتنی بر نتایج و تحقیقات آتی اختصاص دارد.

[1]Bellovary, et al.

[2]Skinner

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش‌های پژوهش

1- چه ارتباط‏ ای بین گزارشگری مالی متقلبانه و سیاست تقسیم سود شرکت‏ها هست؟

2- چه ارتباط‏ ای بین گزارشگری مالی متقلبانه و سطح سود تقسیمی شرکت‏ها هست؟

مطالعه سیاست‏های تقسیم سود در شرکت‏هایی که در گزارشگری مالی خود مرتکب تقلب شده ‏اند

پایان نامه - تز - رشته حسابداری