عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه سیاست‏های تقسیم سود در شرکت‏هایی که در گزارشگری مالی خود مرتکب تقلب شده ‏اند

قسمتی از متن پایان نامه :

3-5 اندازه‌گیری متغیرهای پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

متغیرهای پژوهش شامل سه بخش می باشد. بخش اول دربرگیرنده تقلب در گزارشگری مالی به عنوان متغیر وابسته و بخش دوم شامل سود تقسیمی به عنوان متغیرمستقل و بخش سوم شامل اندازه شرکت، بازده دارایی‌ها، تأمین مالی خارجی، اهرم مالی شرکت و انحراف معیارجریان نقد عملیاتی طی دوره پنج ساله به عنوان متغیرهای کنترلی می باشد.

3-5-1 متغیرهای وابسته

متغیروابسته دراین تقلب در گزارشگری مالی شرکت‌هااست که درادامه نحوه تعیین آن تشریح می گردد در این پژوهش متغیر وابسته، یعنی گزارشگری مالی متقلبانه (Fraud) به سه شکل زیر تعریف شده‏می باشد، تا امکان انجام تحلیل‏های اضافی برای پژوهش‏گر ایجاد گردد.

الف. در نخستین شکل تعریف گزارشگری مالی متقلبانه، گزارشگری مالی شرکت‏هایی که صورت‏های مالی آنها در دوره‏های آتی تجدید ارائه شده‏می باشد، متقلبانه در نظر گرفته می‏گردد. این نحوه تعریف گزارشگری مالی متقلبانه همگام با تحقیقاتی می باشد که تجدید ارائه صورت‏های مالی را به عنوان کیفیت گزارشگری مالی در نظر گرفته‏اند. در این نحوه تعریف گزارشگری مالی به هیچ عنوان به انگیزه‏های تجدید ارائه صورت‏های مالی توجه نمی‏گردد. هدف از این نوع تعریف گزارشگری متقلبانه مقایسه و تحلیل نتایج پژوهش در برابر سایر پژوهش‏های داخلی می باشد. بر این اساس متغیر وابسته پژوهش (Fraud) این گونه تعریف می‏گردد: درصورتی که شرکت صورت‏های مالی خود را در دوره آتی تجدید ارائه کرده‏باشد Fraud مقدار 1 را اختیار خواهد نمود و اگر این طور نباشد (یعنی شرکت صورت‏های مالی خود را تجدید ارائه نکرده‏باشد) مقدار Farud صفر خواهد بود.

ب. در دومین حالت تعریف متغیر وابسته، به انگیزه‏های تجدید ارائه صورت‏های مالی توجه می‏گردد. به این ترتیب شرکت‏هایی که صورت‏های مالی آنها تجدید ارائه شده و بر اساس مدل برادستچر و همکاران (2012) این تجدید ارائه فرصت‏طلبانه طبقه‏بندی گردد، گزارشگری مالی این شرکت متقلبانه تلقی می‏گردد و متغیر وابسته پژوهش (Fraud) مقدار یک را اختیار خواهد نمود. اگر این طور نباشد مقدار متغیر وابسته صفر خواهد بود که شامل شرکت‏هایی خواهد بود که صورت‏های مالی خود را تجدید ارائه نکرده اند یا تجدید ارائه آنها غیر متقلبابه طبقه‏بندی شده‏می باشد. مبنای آزمون فرضیه‏های پژوهش این نحوه از تعزیف گزارشگری مالی متقلبانه خواهد بود.

ج. به مقصود انجام تحلیل‏های اضافه در خصوص نتایج به دست آمده در خصوص فرضیه‏های پژوهش، سومین تعریف از متغیر وابسته تنها بر شرکت‏های نمونه گزارشگری مالی غیر متقلبانه تمرکز خواهد نمود و نمونه پژوهش تنها شامل این گروه از شرکت‏ها خواهد بود. از آنجا که علت های تجدید ارائه در نمونه غیرمتقلبانه نامشخص می باشد و می‏تواند به علت های متعددی حادث شده‏باشند، ممکن می باشد نتایج به دست آمده در این گروه مضنون تلقی گردد. از آنجا که در ادبیات پژوهش تاکید شده‏می باشد در مواردی که مدیریت سود با افزایش درآمد شناسایی شده همراه می باشد، احتمال بروز رفتار متقلبانه مدیریت سود، بیشتر می باشد. پس، در این قسمت مشاهدات شرکت-سال موجود در نمونه غیرمتقلبانه در دو گروه مدیریت سود افزایشی و کاهشی طبقه‏بندی شده‏اند.‏‏ شرکت‏هایی که در گروه غیر متقلبانه کاهشی قرار می‏گیرند شرکت‏هایی هستند که سود اولیه از سود تجدید ارائه شده کمتر می باشد. یعنی سود واقعی (تجدید ارائه شده) بیشتر از سودی بوده‏می باشد که شرکت در آغاز گزارش کرده‏می باشد.شرکت‏هایی که در گروه غیر متقلبانه افزایشی قرار می‏گیرند شرکت‏هایی هستند که سود اولیه از سود تجدید ارائه شده بیشتر می باشد. یعنی سود واقعی (تجدید ارائه شده) کمتر از سودی بوده‏می باشد که شرکت در آغاز گزارش کرده‏می باشد.به این ترتیب متغیر وابسته (Fruad) برای مشاهدات گروه کاهشی مقدار یک و برای مشاهدات گروه افزایشی ارزش صفر را اختیار خواهدکرد.

  • متغیرهای مستقل

متغیرهای مستقل این پژوهش به تبیین زیر می باشد:

  • DIV: متغیر مجازی می باشد. در صورتی که شرکت سود توزیع کرده باشد برابر با یک و اگر این طور نباشد برابر با صفر می باشد.
  • BDIV: متغیر مجازی می باشد. در این پژوهش شرکت‌ها هر ساله بر اساس نسبت سود نقدی، به صورت صعودی مرتب شده و به چهار گروه تقسیم می شوند. شرکت‌هایی که در چارک اول (یعنی شرکت‌هایی که جزء 25% شرکت‌های با کم‌ترین نسبت توزیع سود هستند) قرار می‌گیرند مقدار صفر و سایرشرکت‌ها مقدار یک را اختیار می‌کنند.

3-5-2 متغیرهای کنترلی

ارتباط بین سود تقسیمی و گزارشگری مالی متقلبانه ممکن می باشد تحت تأثیر محیط اطلاعاتی و خاص هر شرکت باشد که در این پژوهش به مقصود افزایش دقت و قابلیت اتکاء، نتایج متغیرهای زیر کنترل شده‌اند:

  • SIZE=برای کنترل اثراتاندازه شرکت از لگاریتم طبیعی فروش بهره گیری می گردد.
  • ROA=بازده دارایی‌ها که از تقسیم سود عملیاتی بر میانگین کل دارایی‌ها بدست می‌آید.

OP/((TAt-1+TA)/2)

  • FIN=تأمین مالی خارجی.

متغیرمجازی می باشد،درصورتی که شرکت در طول سال تأمین مالی خارجی(بدهی جدید یا سهام منتشره جدید) داشته باشد و اندازه آن 20% یا بیشتر از اندازه (بدهی یا سرمایه) موجود باشد برابربایک ودرغیراینصورت برابرباصفراست.

متغیرتأمین مالی خارجی یک متغیر مجازی می باشد برای کنترل انگیزه‌ای تأمین مالی. بعضی مطالعات اظهار می‌کنند که دستیابی مکرر به بازار سرمایه انگیزه‌ی مدیران را برای مدیریت سود زیادمی‌کنددرحالی‌که سایر مطالعات می‌گویند که اهرم و سرمایه می‌تواندهزینه‌های نمایندگی را بکاهد و مانع رفتارهای فرصت‌طلبانه مدیران گردد(ین و میائو، 2011).

  • LEV= اهرم مالی که از نسبت کل بدهی‏ها به کلدارایی‏های شرکت بدست می‏آید.

ما نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام را برای کنترل اثر اهرم بر کیفیت سود به کار گرفتیم به طوری که (دیفوند و جیامبالوو[1]، 1994) مدارکی ارائه می‌کنند که مدیران شرکت‌هایی که دارای اهرم بالاتری هستند درآمدهای خود را دستکاری می‌کنند تا از تعهدات بدهی شانه خالی کنند. درحالی که (بارتون و وایمر[2]، 2004) شواهدی ارائه می کند که انگیزه‌ی مدیران جهت گزارشگری با کیفیت بالا با افزایش اندازه بدهی‌ها زیادمی‌گردد (ین و میائو، 2011).

  • CFO_STD=انحراف معیارجریان نقد عملیاتی طی دوره پنجساله تقسیم بر مجموع دارایی‏ها.

(هریبار و نیکولز[3]، 2007)آزمون‌هایی از مدیریت سود را پیدا کردند که با بهره گیری از این آزمون‌ها، اقدامات پنهانی مدیریت سود را وقتی که کنترل‌های موثری روی آن نیست ارزیابی می‌کنند. از این رو ما از انحراف معیار جریانات نقدی عملیاتی به عنوان یک متغیر کنترلی بهره گیری می‌کنیم(ین و میائو، 2011).

εi,t=باقی‌مانده حاصل از رگرسیون.

[1] DeFondand Jiambalvo

[2] Barton, and Waymire

[3] Hribar and Nichols

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش‌های پژوهش

1- چه ارتباط‏ ای بین گزارشگری مالی متقلبانه و سیاست تقسیم سود شرکت‏ها هست؟

2- چه ارتباط‏ ای بین گزارشگری مالی متقلبانه و سطح سود تقسیمی شرکت‏ها هست؟

مطالعه سیاست‏های تقسیم سود در شرکت‏هایی که در گزارشگری مالی خود مرتکب تقلب شده ‏اند

پایان نامه - تز - رشته حسابداری