مطالعه عوامل موثر بر تجهیز و تخصیص منابع بانکی بانک پارسیان

قسمتی از متن پایان نامه :

3-11 مراحل عمومی مربوط به آزمون آماری

3-11-1 مرحله اول: تعریف فرضیه های آماری H0 و  H1

اولین مرحله در آزمون فرض آماری، تعریف فرض ها می باشد. چنانچه فرضیه پژوهشی مرز مشخصی داشته باشد، H1 نشان دهنده ادعا (فرضیه پژوهشی ) خواهد بود، اگر این طور نباشد نقیض آن در H0 تعریف شده و فرضیه پژوهشی در قالب نماد آماری در H1 قرار خواهد گرفت. آن چیز که مسلم می باشد فرض H0 و  H1مکمل یکدیگر هستند. با این توصیف H0 گاهی اظهار کننده ادعا و گاهی نقیض ادعا خواهد بود.

3-11-2 مرحله دوم: تعیین توزیع نمونه گیری آماره و نوع آماره آزمون (آماره آزمون)

توزیع نمونه گیری به شرایط تخمین پارامتر مورد ادعا بستگی دارد. بسته به اینکه فرضیه پژوهشی چه نوع پارامتری را اظهار می کند، توزیع نمونه گیری آماره و آماره آزمون تغییر خواهد نمود. آماره آزمون، همان متغیر استانداردی می باشد که در بحث تخمین برای استخراج فواصل اطمینان از آن بهره گیری می گردد، با این تفاوت که تمام اجزا آن در بحث آزمون معلوم خواهد بود.

3-11-3 مرحله سوم: تعیین سطح زیر منحنی H0 و  H1 و محاسبه مقدار بحرانی

سطح زیر منحنی H0 و  H1 به توزیع نمونه گیری و مقدار آلفا بستگی دارد. یک دنباله یا دو دنباله بودن آزمون نیز بر سطح زیر منحنی فرضیه های آماری تاثیر مستقیم دارد. همانطور که اظهار شده قاعده این می باشد «H0 در برگیرنده سطح اطمینان و H1 سطحی برابر آلفا خواهد بود».

محاسبه مقدار استانداردی که تفکیک کننده H0 و  H1به صورت عددی، از دیگر موارد ضروری در این مرحله می باشد. مقدار استاندارد بر اساس نوع آزمون و مقدار آلفا از جداول آماری استخراج می گردد. این مقدار با در نظر داشتن علامت آن «مقدار بحرانی» نامیده می گردد. مقدار استاندارد و جداول آماری مورد نیاز برای استخراج آن بر اساس آماره آزمون تعیین می گردد، برای مثال اگر آماره آزمون از نوع Z باشد، مقدار بحرانی بر اساس جدول استاندارد Z تعیین می گردد و اگر از نوع کای-مربع باشد، بر اساس جدول X2  تعریف می گردد.

3-11-4 مرحله چهارم: تصمیم گیری

در این مرحله مقدار آماره آزمون محاسبه شده در مرحله دوم با مقدار بحرانی مرحله سوم مقایسه می گردد. چنانچه آماره آزمون در ناحیه پذیرش H0 قرار بگیرد، گفته می گردد که در سطح اطمینان مورد نظر، دلیل کافی برای پذیرش H0 هست. اگر این طور نباشد فرض H0 رد شده و H1 در سطح خطای آلفای درصد پذیرفته می گردد.

یکی از مهمترین ضروریات این قسمت تبدیل تصمیم گیری آماری به تصمیم گیری مدیریتی می باشد. پس از تایید یا رد H0، محقق و یا تحلیل گر بایستی به گونه مشخص اظهار کند، که آیا فرضیه پژوهشی تحقق پذیرفته یا رد شده می باشد. بدیهی می باشد محقق هیچ گاه ادعای اثبات یا عدم اثبات فرضیه پژوهشی یا فرضیه آماری را ندارد، بلکه در تحلیل خود به لحاظ استقرار احتیاط خواهد نمود.

اما به مقصود اعتبار بخشی به نتایج حاصل از بکارگیری مدل پژوهش، متغیرهای مربوط به مدل را از جنبه های گوناگون مورد مطالعه قرار داه ایم، که برای این مقصود از فنون آماری مخصوص جهت اعتبار سنجی مدل پژوهش تحت عنوان «آزمونهای حساسیت و تشخیص مدل رگرسیونی» وجود دارند که در زیر کارکرد هر یک از آنها را به گونه دقیق معرفی و در فصل چهارم نتایج آنها را تبیین خواهیم داد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

1: عوامل موثر برتجهیز و تخصیص منابع کدامند؟

2: راهکارهای مناسب جهت افزایش منابع و تخصیص کدامند.

مطالعه عوامل موثر بر تجهیز و تخصیص منابع بانکی بانک پارسیان93

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید